Utskott vill ha mer fokus på bostäder i Lindesbergs centrum

Av på 12 december, 2020

Utskottet för stöd och strategi i Lindesbergs kommun vill ha mer fokus på bostäder i Lindesbergs centrum. Därför får Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen arbeta om sitt förslag som bland annat vill skydda kulturmiljöer i centrala Lindesberg.

Utskottet för stöd och strategi i Lindesbergs kommun behandlade frågan om Målformuleringar vid framtagande av detaljplaner för Lindesbergs centrum – på sammanträde 7 december: Beslutet blev att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för att bearbeta målformuleringar för detaljplan för Lindesbergs centrum genom att inkludera tankar kring bostadsbyggande, förtätning av Lindesbergs centrum samt göra Lindesbergs centrum till en attraktivare bostadsplats.

Källa: Protokoll från utskottet för stöd och strategi 2020-12-07

Kommunala fastighetsbolaget FALAB (Fastigheter i Linde AB) skriver i sin verksamhetsplan för 2021-2023 bland annat: “Ett större samarbetsprojekt är centrumutveckling av bostäder och lokaler för handel mm. Vi sam- arbetar med, bland annat, Eriksson Fastigheter. Vi avvaktar för närvarande ett detaljplanearbete hos SBB. Under tiden har vi delvis genomfört fastighetsköp för att säkerställa de planer vi har.”

Turerna kring Lindesbergs centrum

Bebyggelse av kulturhistoriskt värde samt karaktärsskapande element i stadsmiljön.

2014: Planprogram för Norra stadskärnan Lindesbergs kommun – ett underlag för kommunens fortsatta planarbete som visar en möjlig utveckling och möjliga ställningstaganden inom den norra delen av stadskärnan.

2019: Levande stadskärnor – en utredning om hur Lindesbergs kommun aktivt skulle kunna arbeta för att utveckla en attraktiv och levande stadskärna idag men också kan utvecklas för framtiden.

2020: Målformuleringar för utveckling av Lindesbergs centrum
Inför framtagandet av kommande detaljplan för Lindesbergs centrum har en workshop hållits med tillväxtutskottet för att arbeta fram målformuleringar. Workshoppen hölls i september 2020 där plangruppen höll ett kortare föredrag följt av en diskussion där de olika kategorierna behandlades i samtalsgrupper. Plangruppen tog med sig en mängd material från workshopen som sammanställdes, bearbetades och sedan formulerades i fyra målformuleringar som skapar en tydlig bild av hur Lindesbergs centrum avses att utvecklas och kommer således också fungera ledande för det detaljplanearbete som ska påbörjas:

Trafik: Förena den täta stadens fördelar med ett gatunät som kan möta upp framtida transportbehov. Koncentrera parkering för bilar under mark och i parkeringshus för att frigöra yta till förmån för gång- och cykeltrafikanter i stadsrummet.

Kulturmiljö: Förstärk kopplingen till och synliggör den historiska delen av Lindesberg. Byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla ska skyddas genom varsamhetsbestämmelser eller skyddsbestämmelser i framtida detaljplaneläggning.

Handel: Möt framtidens handels- och kontorsbehov genom att skapa flexibla och funktionsblandade byggrätter. Placering av entréer ska bidra till liv och rörelse på offentliga platser.

Mötesplatser: Skapa en tillgänglig och vacker stadsmiljö genom att utveckla parker, grönytor och offentliga platser. Mötesplatser ska ges förutsättningar att vara aktiverade året runt.

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in