Uttalande från Sveriges Allmännyttas kongress 2019

Av på 25 april, 2019

Bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta har på sin kongress 24-25 april i Örebro antagit följande uttalande:

Sveriges Allmännytta bygger och förvaltar för framtiden
Bransch- och intresseorganisationen SABO har på sin kongress 24-25 april 2019 beslutat att byta namn till Sveriges Allmännytta. Kongressen vill med namnbytet markera att organisationen ska vara en tydlig röst och en stark företrädare för den allmännyttiga idén, att erbjuda ett bra boende till rimliga kostnader för alla. Sveriges allmännytta samlar idag 314 allmännyttiga bostadsföretag med totalt över 813 000 bostäder runtom i Sverige.

Idag saknas bostäder i flertalet kommuner. Nya bostäder behöver byggas. Det måste finnas bostäder som medel- och låginkomsttagare kan efterfråga. Kommunerna har ett ansvar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder och allmännyttan är ett av de viktiga verktygen för att ta detta ansvar. När det totala bostadsbyggandet nu minskar fortsätter allmännyttan att bygga och påbörjar i år över 11 000 nya bostäder. Men det räcker inte. Vi behöver öka nyproduktionen och upprätthålla en jämn byggtakt över konjunktursvängningarna.

En ledstjärna för allmännyttan är långsiktig ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Genom att pressa byggpriserna vid upphandling blir investeringskalkylerna bättre och vi kan bygga och rusta upp till hyresnivåer som fler kan efterfråga. Genom att erbjuda bostäder för alla så undviker vi ett system där vissa människor hänvisas till särskilda socialbostäder. Genom Allmännyttans klimatinitiativ kommer utsläppen av växthusgaser att minska. År 2030 ska vi vara fossilfria och använda 30 procent mindre energi.

Sveriges allmännytta ska stödja medlemsföretagen i deras arbete och verka för att de ska ha bästa möjliga förutsättningar att lösa sina uppgifter. För att lyckas med detta behöver Sveriges Allmännytta lyfta fram hyresrätten som en attraktiv upplåtelseform och förklara det unika med allmännyttan. SABO har varit en trovärdig och saklig expertorganisation. Sveriges Allmännytta ska bli mer proaktiv i den bostadspolitiska diskussionen och driva den allmännyttiga idén. Saklighet och noggrannhet ska kombineras med nytänkande och innovation för att utveckla intressebevakningen och vässa opinionsbildningen.

Sveriges Allmännytta vill ha en bostadspolitik för alla, en generell bostadspolitik som ser till att hela bostadsmarknaden fungerar bra. En generell bostadspolitik ska vara neutral och inte styra människors boende genom att gynna eller missgynna någon upplåtelseform. Bostadspolitiken måste vara rättvis och behandla människor likvärdigt oavsett vilken upplåtelseform man väljer att bo i. Alla upplåtelseformer har sina fördelar och nackdelar, men de ska kunna verka på likvärdiga villkor och hushållen ska fritt kunna välja den som passar bäst i den aktuella livssituationen.

Den omfattande skattereform som aviserats, i syfte att bland annat förbättra bostadsmarknadens funktionssätt, måste innehålla åtgärder som leder till balanserade villkor mellan upplåtelseformerna.

Vi föreslår

  • att det införs en låg moms på bostadshyra
  • att fastighetsägare ska få göra avdragsgilla avsättningar för framtida fastighetsunderhåll
  • att fastighetsavgiften slopas för hyreshus och
  • att stödet till ROT-åtgärder utvidgas till att omfatta även hyreshus.

Allmännyttan har i Sveriges moderna historia haft en avgörande betydelse för att undanröja bostadsbrist, höja bostadsstandarden och öka välfärden. Att göra detta möjligt även i framtiden är huvuduppgiften för Sveriges Allmännytta. 

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in