Utvecklingsmålen som ersätter kulturpolitiska programmet i Lindesberg

Av på 14 mars, 2021

Grunduppdrag och utvecklingsmål för Kultur- och fritidsenheten i Lindesbergs kommun är nu klara i kommunens nya styrmodell som ersätter det tidigare tilltänkta kulturpolitiska programmet. Tillväxtförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2021 behandlas av tillväxtnämnden på tisdag 16 mars.

Grunduppdrag för Kultur- och fritidsenheten:

 • Kultur- och fritidsenheten verkar för att ge individer ett rikare liv. Verksamheten finns till för alla som bor i kommunen eller som väljer att besöka våra verksamheter. Verksamheten är också till för framtidens människor.
 • Kultur- och fritidsenheten ska ge kunskap, information och förutsättningar för kultur- och fritidsupplevelser och utmana. Verksamheten ska bidra till demokrati och bildning, integration, möten och mötesplatser för att besökare ska känna livskvalitet, inspiration, hälsa, kreativitet och delaktighet.

Utvecklingsmål för Kultur- och fritidsenheten:

 • Skapa förutsättningar och tillgängliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för fler barn och unga
 • Utifrån Tillväxtnämndens verksamheter öka attraktiviteten av Lindesbergs kommun
 • Verka för att tillgängliggöra och synliggöra Tillväxtnämndens verksamheter mer

Ansvarsområden för Kultur- och fritidsenheten:

 • Kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801).
 • Kommunens uppgifter enligt Museilag (2017:563).
 • Samordna medborgarservice genom kunskapshöjande insatser
 • Förvalta och utveckla kommunens samlingar inom kulturområdet
 • Konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden.
 • Verka för ett brett kulturutbud för alla åldrar
 • Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt verka för att kulturarv och kulturmiljöer vårdas och tillgängliggörs
 • Stödja förenings- och fritidsverksamhet
 • Bevilja bidrag till föreningar och organisationer enligt av kommunfullmäktige fastställda grunder
 • Samverka med medborgare, föreningar och andra aktörer för att öka och förbättra förutsättningarna för livskvalitet genom hela livet.
 • Kommunens turismverksamhet

I den nya styrmodellen anges ett antal kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer för respektive enhet – dessa gäller för Kultur- och fritidsenheten:

Kultur och fritid största enheten i Tillväxtförvaltningen

Med 42,8 miljoner kronor i budget är Kultur- och fritidsenheten den största enheten (56 procent) i Tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun som har en totalt budget på 76,4 miljoner kronor för 2021. Det framgår av förslag till Tillväxtnämndens verksamhetsplan för 2021 som behandlas på tisdag 16 mars.

Sedan 1 januari 2021 är Tillväxtnämnden en egen nämnd och i samband med det har vissa verksamheter överförts till kommunstyrelsen som marknadsföringsbidrag, näringsliv, gles- samt landsbygd samt mark- och exploatering.

Tillväxtnämnden har för 2021 en budget på totalt 76,4 miljoner kronor varav Kultur- och fritidsenheten får 42,8 miljoner kronor (56 procent). Föreningsbidraget har brutits loss ur bidragsdelen och finns nu under Kultur- och fritidsenheten. Detsamma gäller idrottshallar och turismen som även dessa från och med år 2021 finns under Kultur- och fritidsenheten.

Tillväxtnämnden har för 2021 ett besparingskrav på 0,5 miljoner kronor. År 2022 har nämnden ingen besparing och år 2023 ska 0,7 miljoner kronor sparas – men vilka verksamheter som berörs är ännu inte klart.

Källa: Kallelse till sammanträde med Tillväxtnämnden 16 mars 2021.
……………………

Styrmodell ersätter kulturpolitiskt program

Det blir inget kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun. Istället ska uppdrag och mål för kulturfrågorna arbetas in i kommunens styrmodell som bygger på den senaste trenden inom offentlig sektor – tillitsbaserad styrning och ledning. Den nya styrmodellen innebär att kommunens tjänstemän får större frihet och utrymme att utforma lösningar anpassade till medborgarens behov.

Efter detaljstyrande New Public Managemang kommer nu tillitsbaserade styrning inom offentlig sektor på statlig, regional och kommunal nivå. Så även i Lindesbergs kommun där arbetet pågår med att formulera uppdrag och utvecklingsmål för bland annat kulturfrågor i kommunens styrmodell. Baserat på tillit mellan politiker, tjänstemän och medborgare ska tid och kraft läggas på det som leder till bättre medborgarservice.

Tillitsbaserad styrning och ledning innebär att allt fler beslut flyttas från verksamhetens topp (politiker) till dess frontlinje (tjänstemän) – det vill säga till mötet mellan tjänstemän och medborgare. Tjänstemännen får därmed större frihet och utrymme att utforma lösningar anpassade till medborgarens behov – utan krav på för detaljerad planering och uppföljning av verksamheterna.

Den nya styrmodellen innebär en tydligare ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän: Politikerna fattar beslut i strategiska VAD-frågor formulerade i uppdrag och utvecklingsmål och tilldelning av ekonomiska medel (budget). Tjänstemän i förvaltningar och enheter fattar egna beslut i operativa HUR-frågor – det vill säga hur de bäst ska utforma tjänster utifrån politikernas mål och medborgarnas behov.

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in