Vad tycker politikerna om skolbiblioteken i Lindesbergs kommun?

Av på 4 maj, 2021

Skollagen innehåller krav på skolbibliotek till alla elever – men tolkningsmöjligheter för alternativa skolbibliotekslösningar ökar skillnaderna mellan olika skolor. Därför behövs handlingskraft för att stärka skolbiblioteken som pedagogisk resurs. Vad tycker politikerna i Lindesbergs kommun om detta? 

Detta är sjunde och avslutande delen i artikelserien om skolbibliotek som pedagogisk resurs:

Detta är frågorna som LindeKultur ställt till ansvariga politiker i Lindesbergs kommun:

Till alla ledamöter i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tillväxtnämnden som kommer att behandla förslaget till ny reviderad biblioteksplan för Lindesbergs kommun:

  • VAD tycker du/ditt parti om skolbibliotek som pedagogisk resurs?
  • VARFÖR tycker du/ditt parti så?
  • HUR tycker du/ditt parti att ett skolbibliotek ska fungera för att uppfylla lagkraven?

Fem partier har svarat – Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna – se deras svar nedan: 

…………………………………………..

Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun genom Linda Svahn – ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

VAD tycker du/ditt parti om skolbibliotek som pedagogisk resurs och VARFÖR?

”Skolbibliotek är en pedagogisk resurs, inte bara i ämnet svenska där eleverna ska lära sig läsa olika sorters texter. Ett bibliotek är fyllt av många olika världar, olika perspektiv och åsikter som på olika sätt bidrar till elevernas utveckling. Inte bara kunskapsmässigt, men genom att erbjuda ett vidgat perspektiv, en nyfikenhet och få en paus från det vanliga livet en stund.

HUR tycker du/ditt parti att ett skolbibliotek ska fungera för att uppfylla lagkraven?

”Det är skillnad mellan vad lagen kräver, vilken ambitionsnivå vi som parti önskar och den strama ekonomiska verkligheten vi har att förhålla oss till. Ett sätt att uppnå kraven och även ha en högre ambitionsnivå är att anställa exempelvis bibliotekarier, men det kan även vara annan personal, som genom att ha kunskap om olika sorters litteratur, läsmönster mm kan stötta lärarna och eleverna i val av litteratur. Skolbibliotekens personal kan tillämpa sin kunskap och därigenom föreslå material som kan stötta undervisningen och bidra till att öka elevernas intresse av och kunskap om att läsa olika typer av texter.”
………………………………………….

Moderaterna i Lindesberg genom Conny Ärlerud – ledamot i kommunstyrelsen och tillväxtnämnden:

VAD tycker du/ditt parti om skolbibliotek som pedagogisk resurs?

”Moderaterna i Lindesberg är positivt inställda till skolbibliotek som pedagogisk resurs. För oss är det en självklarhet att litteratur och media ska vara tillgängligt för alla barn och unga. Det är också viktigt att de verkligen används som en resurs i undervisningen och inte bara är något som skall finnas på varje enhet.”

VARFÖR tycker du/ditt parti så?

”Vi tycker så här för att vi inser att när det kommer till att få läsa eller bli läst för har det stor betydelse vad gäller utveckling av läsförståelse, att fokusera och att utveckla sin egen fantasi. Litteratur rustar barnet för framtiden och att avancera i sina studier. På så sätt kan det också bidra till ökad måluppfyllelse inom skolverksamheten. Liksom folkbibliotekens roll i det demokratiska samhället utåt kan även skolbiblioteken vara en mötesplats för barn och unga inom skolväsendet.”

HUR tycker du/ditt parti att ett skolbibliotek ska fungera för att uppfylla lagkraven?

”Vi anser att för att uppfylla lagkraven måste tillgängligheten till böcker, media och litteraturkunskap säkras. Vi vill att det ska vara samlat på något eller några få ställen på enheten och hålla hög kvalitet. Det behöver finnas både referenslitteratur och skönlitteratur. Böcker för olika åldrar och intressen. Det är också viktigt att det finns böcker på olika språk.

På de enheter där skolbibliotek med rätt nivå saknas inom rimligt avstånd måste det lösas genom samordning. Exempel på samordning kan vara att lärare tillsammans med elever gör besök på andra enheters skolbibliotek eller oftare besöker folkbiblioteket eller filialen, att aktivera Bergslagsbibblans buss med ytterligare arbetsuppgifter, att beställartjänst finns där boklådor via folkbiblioteket levereras till skolorna.

Att ha utbildad bibliotekarie på varje enskilt skolbibliotek ser vi som en utmaning och anser att kompetensförsörja våra lärare i hur biblioteksverksamhet bedrivs kan vara en del av lösningen även framledes. För att uppmuntra till läslust och sprida kunskap kan utbildade bibliotekarier delta i undervisningen eller finnas på skolan när behov finns. Vi moderater lägger stor vikt vid att vi som kommun även följer digitaliseringsresan medströms och drar nytta av vad de digitala plattformarna och verktygen potentiellt kan erbjuda oss och våra barn!”

…………………………………………..

Centerpartiet i Lindesbergs kommun genom Magnus Storm – ordförande i tillväxtnämnden och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

VAD tycker du/ditt parti om skolbibliotek som pedagogisk resurs? 

”Centerpartiet i Lindesberg anser att skolbiblioteket fyller en viktig funktion för att få upp barns nyfikenhet för att läsa och att själva söka information. Dock ser världen annorlunda ut idag mot för några år sedan för att finna information och fakta då det mesta finns på internet och att mycket av det dagliga skolarbetet sker via dator. Men en digital bok kan aldrig ersätta den känsla man får av att hålla i en bok för läsning eller för att själva bläddra för att hitta den information man söker. Centerpartiet ser därför att funktionen skolbibliotek behöver utvecklas för att bättre passa dagens arbetssätt i skolarbetet, men för att fylla ”läsa till lärande” behövs fortfarande böcker.”

VARFÖR tycker du/ditt parti så? 

”Centerpartiet är ett parti som vill vara med i tiden och ge medborgarna tidsenliga lösningar för att klara av vardagen och de behov/önskemål som kan uppstå oavsett vad det kan vara.”

HUR tycker du/ditt parti att ett skolbibliotek ska fungera för att uppfylla lagkraven? 

”Skolbibliotek likväl som folkbiblioteken ska vara tillgängligt för de som är i behov av dem och att möta de krav besökaren har i och med sitt besök. Dock finns det olika lösningar som vi ser det för att uppfylla kraven och att det nödvändigtvis inte behöver vara ett skolbibliotek på varje skola utan kan lösas så tillgängligheten blir lika god som ett befintligt bibliotek och kanske bli ännu bättre mot som det är idag.”

…………………………………………..

Vänsterpartiet Lindesberg genom Hans Finckh – ledamot i tillväxtnämnden:

”Lindevänstern anser att biblioteken är mycket viktiga för ett demokratiskt samhälle – det gäller folkbiblioteken och likaså skolbiblioteken.

Skolbiblioteken medverkar till att lägga grunden till läskunnighet. Läskunnighet är oumbärlig för ett självständigt medverkande i samhället: att kunna kommunicera med myndigheter och nämnder, att fylla i blanketter, att läsa och förstå komplexa sammanhang (inte bara “snabbmaten” på nätet) och att utveckla sin politiska uppfattning.

Tillika främjar läskunnighet även den personliga utvecklingen: att med föreställningsförmåga lösa problem – för vardagliga frågor som för större personliga utmaningar; läsandet lär att kunna skilja lögn från sanning, skräp från nyttig brainfood, att förstå och utveckla egna värderingar. Läskunnighet är en väsentlig individuell medie-kompetens.

Det finns vuxna som säger att de aldrig öppnar en bok. Och då menar de förmodligen skönlitterär bok. Dessa personer har inte fått upp någon läslust. Men just skönlitteraturen är viktig eftersom den ger en inblick i hur andra människor upplever verkligheten och vad som motiverar deras handlingar. Att kunna sätta sig in i andra människor lägger grunden för ett samhälle. Därför är det bra om läslusten kan väckas tidigt. 

Skolbiblioteken som institution har också en betydelse i ett jämställdhetsperspektiv. Så ger skolbiblioteken de elever som inte har egna digitala resurser möjligheten att genomföra projektarbeten och annat som kräver datahjälpmedel.

Med allt detta står det klart, att böcker och läsandet också spelar en viktig roll i integrationsprocessen: läskunnighet är den centrala ingången i kultur, samhälle och arbete. Därför är det viktigt att det finns enkel och fri tillgång till bibliotek på skolorna – och detta med professionellt stöd, rådgivning och inspiration från utbildade bibliotekarier.

Nationella skolbiblioteksgruppen framhåller att den mest avgörande faktorn för att höja kvaliteten i skolbiblioteket är genom bemanning med relevant kompetens och som motsvarar elevantalet. Alla skolor, oavsett storlek och belägenhet ska ha samma tillgång på kvalificerade skolbiblioteksresurser. Det måste finnas en bibliotekarie som har ansvaret för skolbiblioteket även om den personen inte är tillgänglig på heltid.”

…………………………………………..

Kristdemokraterna Lindesberg genom Markus Lundin – ledamot i kommunstyrelsen:

Vad tycker Kristdemokraterna om skolbibliotek som en pedagogisk resurs? Varför? 

”Självklart är skolbiblioteken en viktig pedagogisk resurs. Vi Kristdemokrater menar att kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt. Skolbibliotek och andra kulturfrämjande verksamhet kan ge oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för framtiden. Det kan därför fungera som en viktig del i undervisningen. Kulturen bidrar till elevernas möjligheter att vidga den egna verkligheten och fantasin. Den kan hjälpa till att forma empatiska och igenkännande människor och precis som moralen håller den ihop gemenskaper och får eleverna att utvecklas.”

Några konkreta förslag ur vårt skolpolitiska program som skulle stärka skolbibliotekens roll som pedagogisk resurs:

  • Komplettera lärares utbildning i att lära ut läsning;
  • Inför en klassikerlista så att alla barn och ungdomar kommer i kontakt med bra, spännande litteratur som påverkat världen;
  • Skapa likvärdiga och demokratiska förutsättningar för digitalisering oberoende av ekonomi och bostadsort
  • I detta arbete kan naturligtvis skolbiblioteken utgöra en central roll.

Hur tycker du/ditt parti att ett skolbibliotek ska fungera för att uppfylla lagkraven?

”Varje kommun och kommundel har sina olika förutsättningar och hur biblioteken arbetar kan vara delvis olika beroende på förutsättningar. Det är bra med skolbibliotek och filialer på olika håll. Dessutom är det viktigt att biblioteken får förutsättningar att klara av sitt digitaliseringsuppdrag.

Biblioteken kan ofta fungera som en viktig mötesplats, också i skolan där eleverna trivs och dit de gärna går för att ta del av kunskap och studera. Ett av skolbibliotekens främsta uppdrag är att stödja skolans måluppfyllelse och vara en resurs i flera av skolans ämnen.

Bibliotekarier har också en viktig kompetens när det gäller informationsinhämtning, källkritik och pedagogik på digitala plattformar och forum där ungdomar idag rör sig. ”

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in