Vårbudget 2022 – avräkningar i biståndet ett hårt slag för de miljontals som behöver vår hjälp

By on 25 april, 2022
Arkivbild

Nu presenteras regeringens vårbudget. Rädda Barnen ser mycket kritiskt på förslaget att skära nästan en femtedel av biståndet och lägga pengarna på flyktingmottagande i Sverige. Beslutet är taget utan analys av de svåra konsekvenser som det får för människor som biståndet var tänkt att hjälpa.

I vårbudgeten meddelas att ”en betydande del av 9,8 miljarder kronor” tas från biståndsbudgeten för att bekosta flyktingmottagandet från Ukraina i Sverige. Det är nästan en femtedel av allt svenskt bistånd. Rädda Barnen anser att det är ett oansvarigt beslut. Nedskärningarna görs utan analys av de mycket svåra konsekvenser det får för människor som biståndet var tänkt att hjälpa.

Bra bistånd kräver långsiktighet och planering – dialoger där delaktighet, tillit och lokalt ägande är nyckelkomponenter i allt bra bistånd och insatser planeras i många månader, ibland år. Utöver de följder detta beslut kommer att få för redan svaga och utsatta grupper, i många fall barn, finns det flera ytterligare anledningar att vara kritisk till beslutet.

Svenska biståndspengar ska inte stanna i Sverige. Sverige blir i och med detta beslut den i särklass största mottagaren av svenskt bistånd, större än alla de tio största mottagarländerna tillsammans. Detta är fel signaler att skicka i en tid som präglas av ökande fattigdom, hunger, klimatkris, pandemi, krig och konflikt. Det sätter ett dåligt exempel för regeringar i andra länder eller för andra svenska regeringar i framtiden.

Sveriges ekonomi är god – det har regeringen upprepat i många sammanhang. Vi har råd att ha ett gott flyktingmottagande utan att dra ner på biståndet.

Men det finns också några tillskott i vårändringsbudgeten som Rädda Barnen ser positivt på:

  • 100 miljoner kronor för civilsamhällets insatser i Sverige för skyddsbehövande från kriget i Ukraina. Precis som regeringen ser Rädda Barnen att det civila samhället spelar en avgörande roll i mottagandet av de som söker skydd i Sverige. Civilsamhället tar ett stort ansvar för att Sverige ska kunna fortsätt tillförsäkra alla barn som vistas här sina rättigheter enligt barnkonventionen. Det gäller rättigheter som exempelvis rätt till trygghet och skydd, rätt till skola, bostad och en meningsfull fritid.
  • Rädda Barnen välkomnar förslaget om tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer med anledning av ökade levnadsomkostnader, som kommer att utgöra ett viktigt stöd för barnfamiljer med låg inkomst. Av regeringens förslag framgår att tilläggsbidraget till barnfamiljer bedöms utgöra ett stöd av extraordinär karaktär och därför lämnas under en begränsad tidsperiod. Rädda Barnen vill dock poängtera att åtgärder för detta syfte kommer att vara fortsatt relevanta även efter den 31 december 2022. Rädda Barnen har i flera sammanhang visat på att de familjepolitiska insatserna allt sämre förmår att leva upp till de officiella målsättningarna om alla barns rätt att växa upp under ekonomiskt rimliga villkor.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login