Vårens nationella prov ställs in

By on 15 december, 2020
Arkivbild

Skolverket har beslutat att ställa in vårens nationella prov, förutom proven i årskurs 3 i grundskolan, bakgrunden är den rådande pandemin och de förändrade förutsättningarna det för med sig i skolan.

– De nationella proven är ett viktigt inslag i den svenska skolan. Ett genomförande kräver dock att eleverna inför proven har fått en likvärdig undervisning och att skolor, lärare och elever har möjlighet att göra proven på ett likvärdigt sätt. Skolverket bedömer att inget av dessa krav går att uppfylla, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Ett annat viktigt syfte med beslutet att ställa in vårens nationella prov, förutom för årskurs 3, är att minska arbetsbördan och underlätta den arbetssituation som pandemin orsakar skolans personal.

För att stödja lärarna inför bedömning och betygssättning kommer Skolverket att tillgängliggöra andra slags prov som kan fungera som bedömningsunderlag.

Nationella proven i åk 3 ska genomföras men behöver inte redovisas nationellt

I årskurs 3 har de nationella proven en annan funktion än i övriga årskurser. Provens funktion är främst att följa upp elevers lärande och vara underlag för fortsatt planering av undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd. För att avlasta lärarna i årskurs 3 tar Skolverket bort kravet att redovisa elevernas provresultat på nationell nivå.

De här proven ingår i garantin för tidiga stödinsatser och är ett viktigt underlag för att elever ska få de stödinsatser de behöver, säger Peter Fredriksson.

Proven genomförs under en längre period som omfattar tio veckor och som en del av ordinarie undervisning.

Fakta nationella prov

De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper. De genomförs i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska i grundskola, gymnasieskola och i gymnasial komvux. I årskurs 9 genomförs också nationella prov i ett av de samhällsorienterande ämnena och i ett av de naturorienterande ämnena. I sfi inom komvux genomförs också nationella prov.

I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Skolverket

You must be logged in to post a comment Login