Vattenbrist och översvämningar oroar villaägare mest

By on 10 februari, 2022
Arkivbild

Majoriteten (85 procent) av Sveriges villaägare har kännedom om vad klimatrisker är. 52 procent bor i ett område som enligt MSB och SGI pekas ut som ett klimatriskområde men trots det anser 75 procent att den egna fastigheten inte är exponerad för klimatrisker.

Det visar en undersökning om klimatrisker från SBAB. Undersökningen visar också att vattenbrist och översvämningar är de klimatrisker som oroar villaägarna mest.

Dagligen kan vi läsa om hur klimatförändringarna påverkar oss idag och hur de kommer att påverka oss i framtiden. Att det redan nu går att modellera förväntade framtida klimatförändringar innebär att det går att identifiera och värdera klimatrisker inom olika geografiska regioner. SBAB ville ta reda på vad Sveriges villaägare vet om klimatrisker, vilka klimatrisker som oroar mest, hur många som bor i klimatriskområden idag, och om de anser att den egna fastigheten är exponerad för klimatrisker idag, inom de närmaste fem åren eller de kommande 30 åren.

Undersökningen visar att kännedomen bland Sveriges villaägare är hög då hela 85 procent svarar att de vet vad klimatrisker är. Det kan till exempel röra sig om vattenbrist, översvämningar, bränder, ras och skred. Den klimatrisk som oroar villaägarna mest är vattenbrist och översvämningar.

– Det är positivt att så många villaägare har kännedom om klimatrisker. Det visar på att kunskapen finns och att medvetenheten ökar. Att vattenbrist och översvämningar är de klimatrisker som oroar husägare mest är förståeligt med tanke på sommarens vattenbrist och översvämningar, inte bara i Sverige utan på många olika platser i världen, säger Axel Wallin, hållbarhetschef på SBAB.

Vidare visar undersökningen att 52 procent av villaägarna bor i något av de särskilt utsatta klimatriskområdena som MSB och SGI har kartlagt. Trots det svarar 75 procent att den egna fastigheten inte är exponerad för klimatrisker idag eller inom de närmaste fem åren.

– Även om den siffran blir lägre på 30 års sikt och fler anser att risken ökar med åren så uppger också fler att de inte vet. Det visar tydligt att det är svårt för husägare att sia om klimatriskernas påverkan på den egna fastigheten i framtiden. Det finns med andra ord ett stort informationsbehov. Här har alla aktörer ett ansvar att hjälpa både befintliga och framtida husägare, säger Axel Wallin.

SBAB:s undersökning visar att en stor majoritet inte har avsatt pengar för att hantera klimatrisker. 74 procent av de tillfrågade uppger att de inte har någon budget för att göra klimatriskinvesteringar i fastigheten under de kommande 5 åren.


Utdrag ur undersökningen

…………….

Bor du i något av de områden som indikerats på kartan nedan som särskilda klimatriskområden?

Ja, jag bor i ett av de markerade områdena 53%
Nej, jag bor inte i något av de markerade områden 47%

….

Vet du vad en klimatrisk är?

Känner inte till alls 15%
Känner till lite 36%
Känner till relativt väl 35%
Känner till väldigt väl 14%

….

Vilken av följande klimatrisker är du mest orolig över:

Ras, sked och erosion 8%
Översvämningar 23%
Höga temperaturer som innebär risker för hälsa 13%
Vattenbrist 24%
Biologiska och ekologiska effekter som påverkar en hållbar utveckling 0%
Påverkan på livsmedelsproduktion och handel 13%
Ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar och invasiva främmande arter 19%

….

Anser du att din fastighet är exponerad för klimatrisker idag eller inom de närmsta 5 åren? (ökad havsnivå, erosion, översvämning, vattenbrist):

Ja 11%
Nej 75%
Vet ej 15%

….

Anser du att din fastighet kommer att vara exponerad för klimatrisker inom de kommande 30 åren? (ökad havsnivå, erosion, översvämning, vattenbrist):

Ja 19%
Nej 48%
Vet ej 33%

….

Anser du att ditt närområde är exponerat för klimatrisker idag eller inom de närmsta 5 åren? (Direkta konsekvenser: ökad havsnivå, erosion, översvämning, vattenbrist. Indirekta konsekvenser: försämrad framkomlighet, bristande tillgång till samhällstjänster):

Ja 22%
Nej 55%
Vet ej 23%

….

Anser du att ditt närområde kommer att vara exponerat för klimatrisker inom de kommande 30 åren? (Direkta konsekvenser: ökad havsnivå, erosion, översvämning, vattenbrist. Indirekta konsekvenser: försämrad framkomlighet, bristande tillgång till samhällstjänster):

Ja 33%
Nej 33%
Vet ej 34%

Är du orolig för att klimatrisker ska drabba dig ekonomiskt. Exempelvis påverka fastighetens framtida marknadsvärde, dyrare försäkringspremier, högre underhållskostnader?

Ja 31%
Nej 50%
Vet ej 19%

….

Hur stor budget har du för att göra klimatriskinvesteringar i din fastighet sammanlagt under de kommande 5 åren:

Jag har inte planerat för några investeringar 74%
0 – 50 000 kr 8%
50 000 – 250 000 kr 10%
250 000 – 500 000 kr 5%
500 000 – 1 000 000 kr 2%
Mer n 1 000 000 kr 1%

Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Sverige
Örebronyheter

Källa SBAB

You must be logged in to post a comment Login