Vätternvatten genomför undersökningar i Vättern

Av på 13 maj, 2021

Projekt Vätternvatten fortsätter med geotekniska undersökningar kring planerat intagsområde i Vättern under sommaren 2021. Undersökningarna behövs för att kartlägga berggrundens egenskaper i den del som kan bli aktuell för tunneldrivning. En anmälan om vattenverksamhet har lämnats till Länsstyrelsen i Örebro län.

Tunnelmynning i öppet vatten

Som alternativ till konventionella intagsledningar utreder Vätternvatten AB om den planerade bergtunneln kan förlängas ut under Vätterns sjöbotten – för att därefter mynna i öppet vatten på cirka 60-70 meters vattendjup. För att komma vidare med detta arbete krävs en fördjupad kunskap om områdets förhållanden, såsom bergkvalitet, bergtäckning och sedimentens mäktighet.

Flytande plattform

Geotekniska undersökningar ute på fritt vatten genomförs med hjälp av en flytande plattform. På plattformen används konventionella borriggar för att genomföra så kallade kärn- och hammarborrningar samt jordbergsonderingar ned i berggrunden.

Beroende på vattendjup kan plattformen förankras med antingen stödben som sänks ned till botten, eller att plattformen förankras med ankare. Den aktuella plattformen som planeras att användas är cirka 15 meter bred och 20 meter lång.

Aktuellt undersökningsområde

Det aktuella undersökningsområdet är lokaliserat i norra Vättern inom Askersunds kommun, väster om Hargemarken och som mest cirka 2 km ut från land. Området har identifierats som det bäst lämpade för ett framtida råvattenintag till tunneln.

Skyddsåtgärder för att minimera miljöpåverkan

Nästan hela Vättern ingår i något av de fyra länsvisa Natura 2000-områdena (länk). Här finns växt- och djurarter som kan vara känsliga för yttre påverkan. Skärgården i norra Vättern är särskilt välbesökt av fritidsbåtar under sommaren. Området omfattas bland annat av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Vätternvatten kommer att vidta specifika skyddsåtgärder för att på så vis minimera miljöpåverkan. Planerade undersökningar bedöms därför ha en obetydlig påverkan på Natura 2000-områden och riksintressen.

Anmälan om vattenverksamhet med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är inlämnad till tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Örebro län.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Vätternvatten AB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in