Venezuela: Myndigheterna måste sluta döda och kriminalisera unga fattiga människor

Av på 24 september, 2018

Staten Venezuela använder avsiktligt dödligt våld mot den mest sårbara och socialt utsatta gruppen i landet, staten kränker deras rättigheter och behandlar dem som kriminella på grund av deras livssituation – när den istället borde införa förebyggande åtgärder mot brottslighet. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

– President Maduros regering ska garantera rätten till liv – inte döda landets unga befolkning. Alla unga fattiga människor ska ha lika möjligheter att skapa sig en framtid och inte leva med rädslan för att polisen eller militären ser dem som fiender som måste utplånas, säger Erika Guevara-Rosas, chef för Amerikaregionen vid Amnesty International.

Rapporten This is no way to live: Public security and the right to life in Venezuela visar statens ansvar för kränkningarna av rätten till liv och fysisk integritet för tusentals människor. Det är inte bara det att staten inte kan garantera befolkningens liv och säkerhet, den tar också till massiva repressiva åtgärder genom att använda militära metoder – i syfte att bekämpa brottslighet. Resultatet har blivit över 8 200 utomrättsliga avrättningar mellan 2015 och juni 2017.

2017 var minst 95 % av alla som mördats, både i samband med brottslighet och på grund av säkerhetsstyrkorna, unga pojkar och män mellan 12 och 44 års ålder som levde i landets fattigaste områden. Nästan 90 % av de dokumenterade morden begicks med vapen i bebodda områden och på landsbygden där det ofta förekommer illegal verksamhet.

Under 2016 hade Venezuela den högsta antalet mord i landets historia – över 21 700 personer förlorade sina liv på grund av den bristande säkerheten i landet. Om en tar i beaktande att det för varje person som dödas på grund av vapenvåld i medeltal är tre eller fyra som överlever uppskattar Amnesty att mellan 65 000 och 87 000 personer föll offer för vapenvåld under 2016.

Amnesty konstaterar att trots att minst 17 planer gällande säkerheten i landet införts de senaste 17 åren har staten fortfarande inte uppfyllt sitt åtagande när det gäller att förhindra väpnat våld och de konsekvenser våldet får. Staten har heller inte uppfyllt sin skyldighet att utreda och straffa människorättskränkningar och kompensera offren. Istället har myndigheterna officiellt deklarerat att detta att döda människor under säkerhetsoperationer tvärtom är ett bra sätt agera på, trots det faktum att det utgör ett tydligt steg bakåt både när det gäller att upprätthålla mänskliga rättigheter och när det gäller hur polisen ska agera enligt lag.

Venezuela har upplevt en allvarlig människorättskris sedan flera år tillbaka. Amnesty har upprepade gånger lyft sådant som allvarliga kränkningar av rätten till hälsovård och mat; det upprepade sättet att godtyckligt fängsla människor av politiska skäl; förekomsten av tortyr och annan illabehandling; samt användandet av militärdomstolar i rättegångar mot civila. FN uppskattar att runt 2,3 miljoner människor har lämnat Venezuela sedan 2014.

Regeringen måste omedelbart sjösätta ett nationellt program för att minska antalet mord och införa en modell som innehåller riktlinjer kring hur vapen används, säger Erika Guevara-Rosas.

Amnesty uppmanar den venezuelanska staten att implementera en säkerhetsplan för det offentliga som säkerställer rätten till en rättvis och rättssäker rättegång och som särskilt ser till att det inte blir några dröjsmål eller finns några brister i rättssystemet. Myndigheterna måste avskaffa den straffrihet som råder när det gäller kränkningar av mänskliga rättigheter och mord, och även säkerställa att offrens släktingar får en skälig kompensation och psykologiskt stöd – samt ges garantier för att det inte händer igen.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in