Viktigt att de yngsta barnen skyddas från kikhosta

By on 5 juli, 2024

Kikhosta kan vara livshotande för små barn, och antalet rapporterade fall av sjukdomen fortsätter att öka i Sverige. Därför är det viktigt att vaccinera små barn och att skydda spädbarn från smitta, även gravida bör vaccinera sig.

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion, som kan vara en allvarlig och livshotande sjukdom för de yngsta spädbarnen. Flera dödsfall bland spädbarn har rapporterats i Europa under 2024, och även i Sverige finns kännedom om enstaka dödsfall under året.

Både vården och föräldrar bör vara uppmärksamma på symtomen för kikhosta, och man bör kontakta vården vid misstänkt kikhosta hos gravida, spädbarn och närstående. I Sverige rekommenderas vaccination mot kikhosta till barn från tre månaders ålder och till gravida efter graviditetsvecka 16. Vaccinationen är avgiftsfri.

— För att spädbarn ska få ett bra skydd är det viktigt att både gravida och små barn vaccineras i enlighet med rekommendationerna. Spädbarn bör inte heller träffa personer med luftvägssymtom som snuva eller hosta, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Under åren 2020–2023 låg antalet rapporterade fall av kikhosta i Sverige på en låg nivå. Men i år visar statistiken en ökning av antalet fall, med en kraftig uppgång sedan i början av maj. Hittills har 448 fall rapporterats, varav 50 fall var barn under ett år, vilket är höga siffror även jämfört med åren före pandemin.

Antalet fall av kikhosta brukar vara som högst under sommaren och hösten, och en fortsatt ökning av antalet fall förväntas de närmaste månaderna.

Viktigt med uppmärksamhet på hosta och snabb behandling

Vid misstanke om kikhosta hos ett spädbarn är det viktigt med snabb behandling för att minska risken för allvarlig sjukdom. Gravida och familjemedlemmar med långvarig hosta bör också provtas och behandlas om de har kikhosta, för att minska risken för att barnet ska smittas efter födseln.

På grund av sjukdomens allvarlighetsgrad gäller detta både vaccinerade och ovaccinerade spädbarn och gravida.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login