Viktigt att stärka flyktingars deltagande i samhället för att nå jämlik hälsa

By on 21 maj, 2021
Arkivbild

Flyktingars aktiva delaktighet i samhället och upplevelsen av att vara inkluderad har betydelse för den psykiska hälsan, visar resultaten från en kartläggande litteraturöversikt.

Folkhälsomyndigheten har i samverkan med forskare vid Röda Korsets Högskola gjort en litteraturöversikt och sammanställt forskningen om socialt deltagande bland flyktingar.

Litteraturöversikten visar att den psykiska hälsan kan påverkas positivt när individen upplever sig inkluderad i samhällets sociala nyckeldimensioner. Till nyckeldimensioner räknas i litteraturöversikten områden som arbetsmarknad, finansiella institutioner, utbildning samt hälso- och sjukvård. Även olika etniska och kulturella gemenskaper och gräsrotsrörelser, religiösa aktiviteter, idrotts- och fritidsaktiviteter samt politiskt engagemang, tillhör nyckeldimensionerna.

Studierna som ingår i översikten beskriver att känsla av samhörighet och anknytning till platser och människor, samt upplevelsen av att vara en del av det nya samhället, är kopplat till det psykiska välbefinnandet.

Något som lyfts fram i studierna är att det är viktigt att beakta hur den psykiska hälsan hos flyktingar påverkas när man utformar samhällets övergripande regelverk och formella förutsättningar för socialt deltagande.

̶ Att stärka socialt deltagande bland flyktingar är en viktig del i arbetet för att nå jämlikhet i hälsa, säger Marjan Vaez, utredare på Folkhälsomyndigheten.

̶ Vår undersökning visar att nedsatt psykiskt välbefinnande eller känslor av maktlöshet och frustration kan vara relaterade till upplevelsen av att inte vara delaktig i samhället. Litteraturöversikten visar också att regelverken kan medföra hinder för flyktingars delaktighet i nyckelsektorer i samhället, och att mottagningssystemen kan skapa otrygghet, osäkerhet, oro och känslor av utanförskap, säger Anna-Karin Eriksson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Folkhälsomyndigheten
Om studien
Rapporten är baserad på en kartläggande litteraturöversikt av 64 studier som använt kvalitativa eller kvantitativa forskningsmetoder.
I rapporten redovisas hur begreppet socialt deltagande beskrivs och tillämpas i studier om flyktingar. Vi redogör också för sambandet mellan ett socialt deltagande och olika aspekter av psykisk hälsa.
Målgruppen är beslutsfattare, berörda myndigheter, ideella organisationer och forskare samt andra aktörer som har uppdrag inom migration och hälsa. Resultaten kan ligga till grund för planering och utformning av insatser inom området.
Läs mer
Rapporten Socialt deltagande och psykisk hälsa bland flyktingar (folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/socialt-deltagande-och-psykisk-halsa-bland-flyktingar/. Resultat från en kartläggande litteraturöversikt om begreppet socialt deltagande och om sambandet mellan flyktingars sociala deltagande och psykiska hälsa
Vetenskaplig publikation om studien (engelska): Niemi m.fl. A scoping review and conceptual model of social participation and mental health among refugees and asylum seekers. International Journal of Environmental Research and Public Health 16, 20 (2019) (mdpi.com/1660-4601/16/20/4027)

You must be logged in to post a comment Login