Vildsvinsskadorna ska halveras – ny förvaltningsplan antagen

By on 5 december, 2021

Vildsvinens framfart orsakar stora skador, på jordbruksmark, i trafiken, i villaträdgårdar och på annan mark. Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram en ny plan för hur skadorna ska minska. För att komma till rätta med problemen behöver jägare, markägare, lantbrukare och myndigheter arbeta tillsammans.

Förvaltningsplanen sätter mål till 2025. Till dess ska antalet trafikolyckor med vildsvin mer än halveras. Skadorna på jordbruksgrödor ska minska till hälften. Flera insatser ska göras för att minska skador på enskilda och offentliga anläggningar som trädgårdar och idrottsanläggningar. Lokalt ligger ansvaret på lokala jakträttshavare och markägare att vidta ytterligare åtgärder.

– Förvaltningsplanen fungerar som stöd och hjälp för alla som berörs av vildsvin. Den ligger också till grund för Länsstyrelsens fortsatta arbete, där en viktig del är att verka för en ökad samverkan i vildsvinsförvaltningen. Vildsvinsfrågan är komplex, och vi behöver titta på hela kedjan, från skog till bord, säger landshövding Maria Larsson.

Förvaltningsplanen för vildsvin i Örebro län 2021–2025 har antagits av länets viltförvaltningsdelegation. I viltförvaltningsdelegationen ingår politiker, och representanter för olika näringar och intressegrupper. Landshövding Maria Larsson är ordförande. Delegationen beslutar om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i Örebro län.

– Svenska Jägareförbundet tycker att förvaltningsplanen är bra. Under arbetet med planen framförde vi att förvaltningen inte får bli för krånglig och bli en administrativ börda, vilket vi fick gehör för. Vi hoppas att förvaltningsplanen kan vara ett första steg på väg mot en samförvaltning av samtliga klövvilt, säger Ingvar Hellquist, Svenska Jägareförbundet och ledamot i viltförvaltningsdelegationen.

– Vi är nöjda med förvaltningsplanen, den är viktig för att komma vidare i förvaltningsarbetet. Trots att många olika synpunkter fanns kunde vi enas om innehållet. Vi tycker också att vildsvinen ska ses som en resurs som ska tas tillvara, men för att minska skadeproblemen måste antalet vildsvin ner, säger Gudrun Haglund-Eriksson, LRF och ledamot i viltförvaltningsdelegationen.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login