Virkesförrådet i Örebro läns skogar ökar

By on 28 juni, 2024
Arkivbild

Örebro läns virkesförråd, det vill säga den totala volymen virke i länets alla levande träd, ökar. Det visar ny statistik från Sveriges Lantbruksuniversitet, storleken på virkesförrådet påverkar kolsänkan.

– Nationellt har virkesförrådet ökat kontinuerligt under lång tid. Tack vare att vi har haft en god tillväxt i skogen har vi över tid kunnat skörda mer samtidigt som virkesförrådet har ökat. Det har resulterat i att skogen både har gett värdefull råvara och varit en kolsänka under lång tid, säger Sören Petersson, affärsområdeschef på Holmen Skog.

Riksskogstaxeringen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) mäter årligen Sveriges virkesförråd, det vill säga volymen virke i levande träd. På ett nationellt plan har virkesförrådet ökat kontinuerligt sedan den första mätningen år 1923. De senaste åren har dock virkesförrådet inte ökat i samma omfattning som tidigare.

– Att Sveriges virkesförråd inte har ökat lika mycket de senaste åren förklaras delvis av att skörden nästan varje år har ökat för att möta ökad efterfrågan på träråvara. Efterfrågan ökar när samhället nu ställer om från fossila material som stål, betong, plast och olja till förnybara material från skogen. Därutöver har efterfrågan ökat i de skandinaviska länderna som en följd av Europas importstopp av rundved och trävaror från Ryssland efter den fullskaliga invasionen av Ukraina, säger Sören Petersson.

Ny statistik från Riksskogstaxeringen visar nu att virkesförrådet fortfarande ökar på nationell nivå, men att utvecklingen skiljer sig stort mellan olika län. Det län där virkesförrådet har ökat mest från femårsperioden 2018–2022 till femårsperioden 2019–2023 är Skåne, här motsvarar ökningen 3,8 procent. Det län där virkesförrådet har minskat mest mellan samma två femårsperioder är Södermanland, här motsvarar minskningen 3,6 procent.

I Örebro län ökade virkesförrådet med 2,0 procent mellan de två femårsperioderna, från 103,9 till 106 miljoner kubikmeter virke.

– Den exceptionellt varma och torra sommaren 2018 är en delförklaring till att virkesförrådet minskar i vissa delar av landet. Torkan gav upphov till ett utbrott av granbarkborrangrepp som fortfarande pågår. Granbarkborreangreppet har lett både till att träd har dött och till att angripna områden har skördats i syfte att rädda virket. Själva torkan har i sig också begränsat trädens tillväxt, säger Sören Petersson.

Sedan sommaren 2018 har 26 miljoner kubikmeter granskog i Götaland och Svealand dödats av granbarkborren. Undersökningar av trädens årsringar visar att torkan 2018 också har haft en kraftig negativ påverkan på trädens diametertillväxt, även under efterföljande år. Ur ett skogligt perspektiv har torkan orsakat störst problem i den sydöstra delen av fastlandet.

Örebro län
Örebronyheter

Källa: Holmen

You must be logged in to post a comment Login