Vissa Örebroskolor generösare än andra

By on 3 mars, 2023
Arkivbild

Stora skillnader i betygsättning i gymnasiet, vissa Örebroskolor generösare än andra.

Betygsättningen i svenska gymnasieskolor är inte likvärdig, och nu ska regeringen utreda hur den ska bli mer rättvis. I Örebro län finns både skolor som är generösare och restriktivare med betygen.

Forskare och skolmyndigheter har återkommande konstaterat att det finns stora brister i likvärdighet när det gäller betygsättning i Sverige. Ett betyg kan betyda något i den ena skolan och något annat i en annan – vilket gör att elever från olika gymnasieskolor får olika förutsättningar att komma in på högskoleutbildningar eller att klara gymnasieexamen.

I höstas kom Riksrevisionen fram till att de insatser som hittills gjorts inte gett önskat resultat och på deras rekommendation har nu regeringen beslutat att utreda hur betygssättningen kan bli mer rättvis.

– Om betygen inte rättvisande speglar elevers kunskaper kan det leda till negativa konsekvenser både för individ och samhälle. Det är därför viktigt att åtgärda de brister i systemet som synliggörs, sa skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande när utredningen presenterades.

Ett av få sätt att undersöka likvärdig betygssättning är att jämföra betyget på nationella provet och på betyget i hela kursen, vilket Skolverket gör varje år. Utifrån siffrorna går det inte att säga om eleverna har fått för höga eller låga betyg, det finns inga statliga regler för hur stor avvikelsen mellan prov- och kursresultat får vara och lärare kan göra bedömningen att elever nått kunskapsmålen även om de hade lägre betyg på provet.

Däremot går det att jämföra skolorna med andra skolor med liknande resultat på de nationella proven, och på så sätt se om en skola är mer eller mindre generös i sin betygssättning.

Generösa betyg i 41 kurser i Örebro län
Newsworthy har analyserat skillnaden mellan provresultat och betyg i 119 kurser vid 29 gymnasieenheter i Örebro län från vårterminen 2022. För varje kurs och varje skola har vi jämfört andelen elever som fått ett högre betyg på kursen som helhet än på nationella provet med andra skolor som har ungefär samma provresultat. I 41 av de här kurserna var betygsättningen generösare än på i liknande skolor. I 57 var betygsättningen restriktivare.

….

Kursbetyg jämfört med resultat på nationella prov
.
Skola Mycket restriktiv Restriktiv Runt medel Generös Mycket generös Ej jämförbara
Degerforsgymnasiet   2 2 1   1
Alléskolan 1 4 1       1
Alléskolan 2   1       2
Alléskolan 3 1 2        
Alléskolan 4 1 2       1
Alléskolan 5 2 2 2     1
Alléskolan 7   1 1 3    
Pihlskolan gymnasium     1 1   5
Karlskoga Idrottsgymnasium   1 1     2
Möckelngymnasiet Ro 2     1 4    
Möckelngymnasiet Ro 3     1 1    
Möckelngymnasiet Ro 4 1 1 1 3    
Lindeskolan LS 1   2 1      
Lindeskolan LS 2 1         2
Lindeskolan LS 3 1 2     1 2
Lindeskolan LS 4 1 2 2   2 1
Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro       2 3 1
Grillska Gymnasiet Örebro 2 1   2    
Jensen Gymnasium Örebro   1 1 2   1
Karolinska gymnasiet 2 2 3      
LBS Kreativa Gymnasiet Örebro   1   2    
NTI Gymnasiet Örebro 2 2   1 1 1
Praktiska Gymnasiet Örebro   1 1     1
Rudbecksgymnasiet 1 4   2    
Rytmus Örebro 2 1        
Thoren Business School Örebro   1 1 3    
Tullängsgymnasiet   3 1 2 1  
Virginska gymnasiet     1 1 2  
Yrkesgymnasiet Örebro         1 3
* Newsworthy jämför här med skolor med ungefär samma medelbetyg på det nationella provet. Vi redovisar bara skolor där vi har jämförelsetal i minst ett ämne i den här tabellen. Skolor som räknas som ”mycket generösare” tillhör den tiondel av de jämförda skolorna där störst andel elever som fått ett högre betyg på kursen än på provet. Mycket restriktivare tillhör den tiondel där lägst andel elever fått högre betyg på kursen än på provet.

Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro i Örebro kommun är en av skolorna i Örebro län som satte generösare betyg i alla jämförda kurser, i skolans fall fem stycken. I till exempel engelska 5 fick 65 procent av eleverna ett högre betyg på kursen än på nationella provet under vårterminen 2022. På de 199 andra skolor i landet som hade ungefär samma resultat på nationella provet var det i snitt 21 procent som fick ett högre betyg på kursen än på provet och Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro tillhör de skolor i jämförelsen som var allra mest generösa. På Karolinska gymnasiet i Örebro kommun var man däremot restriktivare än jämförda skolor i fyra av sju kurser.

Kurserna där högst andel fått högre betyg på kursen än på provet 

Skola Kommun Kurs Andel som
fått högre betyg
I förhållande
till liknande skolor*
Drottning Blankas
Gymnasieskola Örebro
Örebro Matematik 1A 94% Karlskoga Svenska 1 80% Örebro Svenska 1 74% Lindesberg Svenska 3 74% Örebro Svenska 1 73% Örebro Matematik 2B 71% Örebro Matematik 1A 70% Karlskoga Matematik 2B 70% Degerfors Matematik 1A 68% Örebro Engelska 5 65% .

* Newsworthy jämför här med skolor med ungefär samma medelbetyg på det nationella provet. Saknas uppgift så saknas jämförelsetal för alla eller en del av eleverna. Skolor som räknas som ”mycket generösare” tillhör den tiondel där störst andel elever som fått ett högre betyg på kursen än på provet. Källa: Skolverket

Större avvikelse i friskolor

Skolornas avvikelser ändras ofta från år till år och från ämne till ämne. Generellt är det vanligare med högre kursbetyg i relation till provresultaten i friskolor. Så ser det även ut i Örebro län, på proven under vårterminen 2022 var avvikelsen mellan prov- och kursbetyg större hos friskolorna i sju av tio ämnen.

Enligt Skolverket är det också vanligare med generösare rättning av de nationella proven i friskolor, vilket kan innebära att skillnaden mellan kommunala och enskilda huvudmän kan vara ännu större i verkligheten.

Samtidigt är skillnaderna mellan olika friskolor och olika kommunala skolor stor. Det finns friskolor som är mycket restriktiva och kommunala som är generösa och skillnaderna mellan de olika skoltyperna kan förklara en liten del av skillnaderna i betygssättning i relation till provresultaten, skriver Skolverket.

De pekar också på att det förekommer relativ betygssättning, att betygen sätts i relation till klasskamraterna. Ju högre prestationsnivå i undervisningsgruppen desto mer restriktivare betygssättning.

Andel som fått högre betyg på kursen än på nationella provet – skola för skola i Örebro län (%)
.

Skola Kom Typ Eng 5 Eng 6 Sve 1 Sve 3 Mat 1A Mat 1B Mat 2B Mat 3B Mat 3C Mat 4
Degerfors Deger Kom Engelska 6” data-value=”30″>30 Svenska 3” data-value=”null”>  Matematik 1B” data-value=”null”>  Matematik 3B” data-value=”<10">– Matematik 4” data-value=”null”> 
Allésk 1 Hallsb Kom Svenska 1” data-value=”11.1″>11 Matematik 1A” data-value=”20″>20 Matematik 2B” data-value=”null”>  Matematik 3C” data-value=”null”>  Hallsb Kom Engelska 6” data-value=”null”>    Matematik 1A” data-value=”<10">– Matematik 2B” data-value=”null”>  Matematik 3C” data-value=”null”>  Hallsb Kom Engelska 6” data-value=”null”>  Svenska 3” data-value=”null”>  Matematik 1B” data-value=”null”>  Matematik 3B” data-value=”null”>  Matematik 4” data-value=”null”> 
Allésk 4 Hallsb Kom Engelska 6” data-value=”10.3″>10 Svenska 3” data-value=”29.3″>29 Matematik 1B” data-value=”<10">– Matematik 3B” data-value=”null”>  Matematik 4” data-value=”null”> 
Allésk 5 Hallsb Kom Engelska 6” data-value=”21.1″>21 Svenska 3” data-value=”30.3″>30 Matematik 1B” data-value=”null”>  Matematik 3C” data-value=”null”>  Hallsb Kom Engelska 6” data-value=”28.6″>29 Svenska 3” data-value=”35.3″>35 Matematik 1B” data-value=”null”>  Matematik 3B” data-value=”null”>  Matematik 4” data-value=”null”> 
Pihlskolan gymnasium Hälle Kom Svenska 3” data-value=”27.3″>27 Matematik 2B” data-value=”<10">– Matematik 3C” data-value=”null”> 
Karlskoga Idrottsgym Karls Enskd Engelska 6” data-value=”21.4″>21 Svenska 3” data-value=”28.6″>29 Matematik 1B” data-value=”null”>  Matematik 4” data-value=”null”> 
Möckeln Ro 2 Karls Kom Engelska 6” data-value=”21.6″>22 Svenska 3” data-value=”43.1″>43 Matematik 1B” data-value=”null”>  Matematik 3B” data-value=”null”>  Matematik 4” data-value=”33.3″>33
Möckeln Ro 3 Karls Kom Engelska 6” data-value=”null”>  Svenska 3” data-value=”null”>  Matematik 1B” data-value=”null”>  Matematik 3B” data-value=”null”>  Matematik 4” data-value=”null”> 
Möckelng Ro 4 Karls Kom Engelska 6” data-value=”9.7″>10 Svenska 3” data-value=”48.1″>48 Matematik 1B” data-value=”null”>  Matematik 3B” data-value=”null”>  Matematik 4” data-value=”null”> 
Lindesk LS 1 Linde Kom Engelska 6” data-value=”null”>  Svenska 3” data-value=”null”>  Matematik 1B” data-value=”null”>  Matematik 3B” data-value=”null”>  Matematik 4” data-value=”null”> 
Lindesk LS 2 Linde Kom Engelska 6” data-value=”0″>0 Matematik 1A” data-value=”null”>  Matematik 3B” data-value=”null”>  Matematik 4” data-value=”null”> 
LindeskoLS 3 Linde Kom Engelska 6” data-value=”40″>40 Matematik 1A” data-value=”0″>0 Matematik 2B” data-value=”null”>  Matematik 3C” data-value=”null”> 
Lindesko LS 4 Linde Kom Engelska 6” data-value=”47.3″>47 Svenska 3” data-value=”73.5″>74 Matematik 1B” data-value=”null”>  Matematik 3B” data-value=”<10">– Matematik 4” data-value=”38.5″>39
Drottning Blankas Gym Örebro Örebro Ensk Engelska 6” data-value=”63″>63 Matematik 1A” data-value=”94.3″>94 Matematik 2B” data-value=”71.4″>71 Matematik 3C” data-value=”null”>  Örebro Ensk Engelska 6” data-value=”15.9″>16 Svenska 3” data-value=”10.9″>11 Matematik 1B” data-value=”null”>  Matematik 3B” data-value=”44.4″>44 Matematik 4” data-value=”null”> 
Jensen Gym Örebro Örebro Ensk Engelska 6” data-value=”35.6″>36 Svenska 3” data-value=”43.6″>44 Matematik 1B” data-value=”null”>  Matematik 3B” data-value=”<10">– Matematik 4” data-value=”43.8″>44
LBS Kreativa Gym Örebro Örebro Ensk Engelska 6” data-value=”29.4″>29 Svenska 3” data-value=”48.3″>48 Matematik 1B” data-value=”10.6″>11 Matematik 3B” data-value=”null”>  Matematik 4” data-value=”null”> 
NTI Gymnasiet Örebro Örebro Ensk Engelska 6” data-value=”12.9″>13 Svenska 3” data-value=”25″>25 Matematik 1B” data-value=”<10">– Matematik 3B” data-value=”null”>  Matematik 4” data-value=”null”> 
Praktiska Gym Örebro Örebro Ensk Engelska 6” data-value=”null”>  Svenska 3” data-value=”null”>  Matematik 1B” data-value=”null”>  Matematik 3B” data-value=”null”>  Matematik 4” data-value=”null”> 
Rytmus Örebro Örebro Enskd Engelska 6” data-value=”4.2″>4 Svenska 3” data-value=”18.5″>19 Matematik 1B” data-value=”8.6″>9 Matematik 3B” data-value=”null”>  Matematik 4” data-value=”null”> 
Thoren Business School Örebro Örebro Ensk Engelska 6” data-value=”27.9″>28 Svenska 3” data-value=”21.7″>22 Matematik 1B” data-value=”null”>  Matematik 3B” data-value=”null”>  Matematik 4” data-value=”null”> 
Yrkesgym Örebro Örebro Ensk Engelska 6” data-value=”<10">– Svenska 3” data-value=”null”>  Matematik 1B” data-value=”null”>  Matematik 3B” data-value=”null”>  Matematik 4” data-value=”null”> 
Karolinska gym Örebro Kom Engelska 6” data-value=”18.7″>19 Svenska 3” data-value=”19.4″>19 Matematik 1B” data-value=”5.4″>5 Matematik 3B” data-value=”null”>  Matematik 4” data-value=”null”> 
Rudbecksgym Örebro Kom Engelska 6” data-value=”27.2″>27 Svenska 3” data-value=”22.5″>23 Matematik 1B” data-value=”null”>  Matematik 3B” data-value=”8.3″>8 Matematik 4” data-value=”10.3″>10
Rudbecksgym RGD-RGH Örebro Kom Engelska 6” data-value=”null”>  Matematik 1A” data-value=”null”>  Matematik 2B” data-value=”<10">– Matematik 3C” data-value=”null”>  Örebro Kom Engelska 6” data-value=”6.8″>7 Svenska 3” data-value=”29.7″>30 Matematik 1B” data-value=”null”>  Matematik 3B” data-value=”null”>  Matematik 4” data-value=”51.3″>51
Virginska gym Örebro Kom Engelska 6” data-value=”57″>57 Svenska 3” data-value=”42.5″>43 Matematik 1B” data-value=”null”>  Matematik 3B” data-value=”null”>  Matematik 4” data-value=”53.6″>54

.

– innebär att Skolverket har uppgift om provbetyg och kursbetyg från färre än 10 elever. De har därför maskats av verket. Källa: Skolverket

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Newsworthy
Nationella prov är obligatoriska i högsta avslutade kurs för respektive program och inriktning i svenska, engelska och matematik i gymnasieskolan. Det finns alltså ett stort antal kurser där man inte gör nationella prov.
Kurserna engelska 5 och svenska 1 gäller i första hand elever på yrkesutbildningar. Engelska 6 och svenska 3 ges i studieförberedande utbildningar.
Matematikkurserna delas in i olika spår, där a-spåret gäller de flesta yrkesutbildningar, b-spåret i samhällsvetenskapliga, humanistisiska och ekonomiska program medan c-spåret ges i natur- och teknik-programmen.
Siffrorna gäller elever som skrivit nationellt prov vårterminen 2022 och som fått ett (preliminärt) kursbetyg. Skolorna väljer själva om proven genomförs på höst- eller vårterminen. Majoriteten av skolorna väljer att genomföra proven på vårterminen.
Bortfallet på provet kan vara ganska stort för vissa skolor och det är inte sällan de mest svagpresterande eleverna som inte deltar.
Newsworthy har jämfört alla skolor med andra skolor som har ungefär samma genomsnittliga provbetyg (+/- 1 i de flesta fall). I vissa fall saknar vi uppgift om snittbetyget för alla eller en del elever och då har vi inte gjort jämförelsen.

You must be logged in to post a comment Login