Beslut i kommunstyrelsen tisdagen den 18e juni.

By on 19 juni, 2013

På kommunstyrelsens möte tisdagen den 18 juni behandlades frågor som köp av mark som eventuellt kan bebyggas med fotbollshall, visselblåsarfunktion och handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt hade möte samma dag.

Nedan presenteras ett urval av de beslut som togs. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Köp av mark i Boglundsängen
Kommunstyrelsen har inget emot att Västerporten köper tomträtter i Boglundsängen. Det skulle kunna vara ett möjligt läge för den fotbollshall som Västerporten utreder alternativa lägen för. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige i juni.

Mer pengar till Tegelbruket
Kommunstyrelsen beslutar att Kultur- och medborgarnämnden får ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner kronor per år 2013 och 2014 för verksamhetsutveckling i enlighet med ett tilläggsavtal med Föreningen Tegelbruket.

Visselblåsarfunktion i Örebro kommun
Kommunstyrelsen beslutar att en visselblåsarfunktion ska inrättas i Örebro kommun och att kommunens policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen ändras. Visselblåsaren ska underlätta för medarbetare och förtroendevalda att rapportera oegentligheter som man uppmärksammat.

Örebroregionen Science Park AB
Kommunstyrelsen beslutar att Örebro kommun gör upp med Örebro universitet, Karlskoga kommun och Regionförbundet Örebro län om att tillsammans bilda ett aktiebolag, Örebroregionen Science Park AB, med syfte att främja långsiktig utveckling av företag och innovationer i Örebroregionen. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.

Köp av vindkraftverk
Kommunstyrelsen godkänner att Vindkraft i Örebro-Kumla AB upphandlar nio stycken vindkraftverk till ett maximalt värde av 270 miljoner kronor. Ärendet ska vidare för beslut i kommunfullmäktige i juni.

Handlingsplan för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad
Kommunstyrelsen antar Handlingsplan för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad 2013 och godkänner aktivitetsplan för genomförande under åren 2013 och 2014.

I handlingsplanen ingår bland annat projektet ”Örebro – nationellt nav för teckenspråkig scenkonst” som kommunstyrelsen även beslutar om bidrag till. Projektet bygger på de samlade erfarenheter man fick i samband med genomförandet av Visukalprojektet med Fame Visukalen under 2011/2012. Syfte med projektet är bland annat att utveckla och sprida scenkonstens processer som demokratiska verktyg för delaktighet och lärande. Ett annat syfte är att undersöka villkoren för en regionalt placerad nationell resurs inom kulturområdet för döva/hörselskadade. Ett av de fyra målen för projektet är att skapa incitament för kontinuerlig forskning kring teckenspråkig scenkonst i ett nationellt och internationellt sammanhang.

Sökande är Örebro länsteater. Övriga parter i projektet är Riksteatern Tyst teater, Kulturrådet och Riksteatern Örebro län. Andra parter som medverkar är Örebro universitet och Örebro läns landsting.

Barn i ekonomiskt utsatta familjer
Kommunstyrelsen antar handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Huvudmålet sedan tidigare är att halvera barnfattigdomen till år 2020 och sex delmål finns inom områdena sysselsättning, socioekonomisk segregation, förskola och skola, barns fritid, barns trygghet och delaktighet samt forskning.

Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login