Ökat regionalt stöd till länets kulturliv nästa år

Av på 4 december, 2020

Kulturupplevelser och att uttrycka sig konstnärligt i olika former är grundläggande för människors hälsa och välbefinnande. Det slogs fast när Region Örebro läns kulturnämnd höll sitt sista sammanträde för året.

Vid sammanträdet avhandlades bland annat nästa års budget som visar en uppräkning på 2,4 procent samt ett ytterligare tillskott på två miljoner kronor.

“Precis som samhället i övrigt har kultursektorn och civilsamhället påverkats av pandemin. Därför är det glädjande att vi under nästa år kan öka Region Örebro läns stöd till länsinstitutionerna och studieförbunden för att på så sätt sprida kulturen i länet ytterligare. Det är viktigt att du kan njuta av kulturupplevelser även om du bor utanför de större orterna”, säger Torbjörn Ahlin (C) – ordförande i regionens kulturnämnd.

Studieförbunden får dela på 19 miljoner kronor enligt ovanstående fördelning (i tusen kronor).

Vid nämndens sammanträde fattade ledamöterna även beslut om att fördela 39,6 miljoner kronor i föreningsstöd och stöd till studieförbunden inför nästa år. Syftet med stödet är att stärka civilsamhället, och bland bidragstagarna finns bland annat kulturföreningar, ungdomsföreningar, pensionärsorganisationer och trafiksäkerhetsorganisationer.

Några av de kulturverksamheter som får regionalt stöd – vad de fick 2020, önskade och fick 2021 (i tusen kronor).

“Förutom att det stödet är viktigt för folkbildningen, enskilda föreningar och organisationer, så är det också ett viktigt stöd för att stärka och utveckla demokratin”, säger Eva-Lena Jansson (S) – vice ordförande i kulturnämnden.

Arbetet med kultur och hälsa ska prioriteras under året. Kulturnämndens ledamöter hoppas att den verksamhet som det ekonomiska stödet möjliggör ska bidra till glädje, men tror också att den kommer att ha en positiv effekt på det allmänna måendet hos länets befolkning.

“Stödet till kulturen och civilsamhället är ett led i Region Örebro läns folkhälsoarbete. Att kunna uppleva och utöva kultur i olika former är grundläggande för varje människas hälsa och välbefinnande under hela livet”, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

Frövifors Pappersbruksmuseum får långsiktig finansiering 2021-2023: 

Frövifors Pappersbruksmuseum – som tidigare fått regionalt föreningsstöd – bedöms vara så viktiga för länets kulturella infrastruktur att Region Örebro län tecknar samverkansavtal för långsiktig finansiering 2021-2023 med 268.000 kronor per år.

Region Örebro läns kulturbudget 2021

Region Örebro läns kulturnämnd omsätter i budget ca 164 mnkr och finansieras både av regionen (69 %) och staten/övriga aktörer (31 %). Verksamheten har hållit budgeten bra de senaste åren så även under 2020. Dock har den pandemi (Covid -19) som varit under 2020 påverkat utfallet och under andra halvan av året har nämnden fattat beslut om omfördelning av medel både inom ramen för befintlig budget och extra medel som inkommit från staten. Förutsättningarna inför 2021 bedöms som rimliga då en pris- och löneökning kompenserats med 2,4 % samt att 2 miljoner kronor har tilldelats ett utökat stöd till civilsamhällets organisationer.

Budgeten för 2021 innehåller inga större förändringar jämfört med 2020, men omfördelningar mellan olika delar inom verksamheten har skett. Den pris- och löneuppräkning på 2,4 % nämnden fått för 2021 har fördelats ut utifrån den politiska inriktning som finns för 2021. Främst har den gått till Civilsamhället och Kulturkraft samt aktörer inom samverkansmodellen. Budgeten innehåller även 2 mnkr för särskilda satsningar som avser Civilsamhällets organisationer.

Rent ekonomiskt kan verksamheten delas upp i tre huvudblock:

  • Föreningsbidrag (studieförbund, idrottsförbund, kulturföreningar, ungdomsorganisationer m fl)
  • Samverkansmodellen (kulturinstitutioner, egen verksamhet för bl.a. länsbibliotek och konsulentverksamhet)
  • Egen verksamhet (t ex utvecklingsarbete kultur, civilsamhälle och social ekonomi, kulturstöd och projekt).

Nämnden fattar beslut om föreningsbidrag i december 2020 avseende 2021, vilket gäller för hela året varpå utbetalningar sker och här finns det i princip ingen risk för budgetavvikelse.

Nämnden fattar beslut om samverkansmodellen under första kvartalet 2021 som gäller för helåret och betalas ut. När det gäller kulturinstitutionerna finns det i princip ingen risk för budgetavvikelse, däremot i nämndens egen verksamhet inom samverkansmodellen kan avvikelser förekomma.

Principen är den samma 2021 som tidigare år att endast de satsningar som är kända har beaktats i budget även om sannolikheten är stor att ytterligare finansiering kan tillkomma. En osäkerhetsfaktor är statsbidragens nivå där beslut fattas efter att vår egen budget är lagd.

Ekonomi | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in