Oreglerade giftiga ämnen i gummigranulat från återanvända bildäck

By on 10 april, 2022
Magnus Engwall, Maria Larsson och Ulrika Eriksson har analyserat gummigranulat.
Foto: Örebro Universitet

Återanvända bildäck används på konstgräsplaner och i lekplatser, samtidigt visar en ny studie från Örebro universitet att det finns många okända ämnen i gummigranulat som är farliga för människor och djur.

– Idag är det bara åtta ämnen i gummigranulat som är reglerade och det är otillräckligt, säger Ulrika Eriksson, forskare i kemi.

Över en miljard bildäck kasseras årligen och går till återbruk, återvinning eller förbränning. En betydande del av dessa återanvänds i form av gummigranulat och blir fyllnadsmaterial i vägbyggen eller underlag i konstgräsplaner och lekplatser.

– Vi vill se ett cirkulärt system med slutna materialflöden, men dessa behöver vara fria från miljögifter. Det behövs regleringar som tar hänsyn till den totala gifteffekten och inte enbart halter av några få ämnen, säger Ulrika Eriksson.

Saknas bedömning

Forskarna har undersökt halter av så kallade polycykliska aromatiska kolväten, PAH, och andra närbesläktade ämnen i gummigranulat från återanvända bildäck. Totalt undersöktes 90 olika ämnen. Av dessa är endast åtta PAH-ämnen reglerade.

– Även om dessa åtta ämnen låg under nuvarande gränsvärden i vår studie, så saknas det bedömning för den stora andelen okända ämnen i gummigranulaten. En viktig faktor är att titta på hur mycket av dessa ämnen som riskerar att läcka ut till den omgivande miljön, säger Maria Larsson, forskare i kemi.

Ökad risk för cancer

Forskarna har även undersökt de effekter som gummigranulaten kan ge upphov till med hjälp av cellbaserade tester som mäter den sammanlagda gifteffekten av alla ämnen som finns i ett prov.

– De cellbaserade testerna visade att gummigranulaten innehåller ämnen som är hormonstörande och ger ökad risk för cancer, säger Maria Larsson.

Testerna visade att endast en liten andel, 0.3 – 0.9 procent, av de effekter forskarna mätte i bioanalyserna kunde förklaras av de åtta PAH-ämnen som idag är reglerade. När de övriga analyserade ämnena inkluderades ökade förklaringsgraden något till 0.8 – 2.4 procent.

– Det betyder helt enkelt att det finns ett stort antal oidentifierade ämnen som bidrar till effekterna vi ser i celltesterna, säger Maria Larsson. 

Studien är finansierad av KK-stiftelsen.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro Universitet

You must be logged in to post a comment Login