Stor ökning av solel i Örebro län i fjol

By on 7 april, 2022
Arkivbild

Fjolåret blev som väntat ett nytt rekordår för solcellsinstallationer i Sverige.

Örebro län hörde till de län där ökningen var som störst, det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Under 2021 anslöts 16 megawatt ny solel till elnätet i Örebro län, en ökning med 51 procent jämfört med året innan.

Totalt finns nu 3 080 nätanslutna anläggningar, om sammanlagt 47,4 megawatt i länet.

Räknat per invånare finns det nu 154 watt solceller per person i länet, vilket kan jämföras med 152 watt per person i hela landet. Mest solel i landet hade Halland. Av Örebrokommunerna hade Askersund mest installerad solel per invånare, 327 watt.

Installerad effekt per invånare blir förstås högre i de områden där det finns storskaliga solcellsparker eller liknande. Tittar vi istället på antalet installationer per invånare har Örebro 10 anläggningar per tusen invånare, att jämföra med 8,8 i hela riket.

Län Watt per person Förändring sedan året innan, watt per person Total installerad effekt (MW)
Halland 277 +95 94,3
Kalmar 269 +115 66,5
Södermanland 264 +63 79,7
Gotland 252 +53 15,4
Jönköping 241 +70 88,5
Östergötland 227 +48 106,8
Blekinge 203 +73 32,3
Jämtland 203 +42 26,8
Uppsala 200 +67 79,1
Kronoberg 183 +57 37,1
Skåne 183 +64 256,3
Västmanland 177 +40 49,5
Örebro 154 +51 47,4
Västra Götaland 153 +45 266,2
Värmland 147 +45 41,5
Dalarna 131 +49 37,8
Gävleborg 101 +29 29
Västernorrland 96 +30 23,3
Västerbotten 87 +47 23,9
Stockholm 76 +24 182,3
Norrbotten 38 +10 9,5

.

Tredubbling av stora anläggningar

Den största delen delen av solelen i Örebro, 56 procent, kommer från småskaliga anläggningar,1 totalt 2 697 stycken. Det är också ungefär så det ser ut i riket som helhet. I hela Sverige står anläggningar under 20 kW för nästan hälften av elproduktionen.

I landet som helhet tog byggnationen av stora solcellsparker fart under förra året: från 22 till 60. Det rör sig om antingen om stora takanläggningar på industritak eller liknande, eller om markanläggningar.

– Det som ökat intresset för stora anläggningar är att man nu ser en lönsamhet även för dessa anläggningar. 2020 var det väldigt låga elpriser. 2021 var priserna mycket högre och det har väl bidragit till att öka intresset hos investerare i speciellt södra halvan av Sverige, säger Bengt Stridh, som forskar om energiproduktion vid Mälardalens universitet.

Efterfrågan större än marknaden kan leverera

De småskaliga installationerna – solpaneler på villatak och liknande – påverkades i fjol av förändringar i det statliga stöden. Fram till mitten av 2020 fanns ett särskilt investeringsstöd för solceller att söka. Det har ersatts av ett skatteavdrag från 2021, men mellan de båda stödsystemen fanns alltså ett halvårslångt glapp, vilket syns i statistiken i form av relativt få föranmälningar om installationer under årets första månader.

Luckan i stödsystemen är dock inte det enda aber som påverkat solcellsinvesteringarna. Det ökande intresset för att installera solel, i kombination med bland annat brist på vissa komponenter, har gjort att branschen haft svårt att svara upp mot efterfrågan. Fler personer i branschen berättar om brist på solpaneler och växelriktare (den komponent som omvandlar solcellernas likström till växelström).

– Efterfrågan ökar över hela världen, och det är större marknader än Sverige som suger upp stora mängder växelriktare och solpaneler, säger Anna Werner, vd på branschorganisationen Svensk Solenergi.

I hela landet byggdes sammanlagt omkring 26 000 nya, nätanslutna solanläggningar. Det är rekord för ett år och 20 procent fler än vad som byggdes året innan.

Men ökningen kunde ha varit betydligt större. Antalet föranmälningar som gjordes till elnätsföretagen ökade mer än antalet faktiska anläggningar – hela 65 procent, enligt en uppskattning från branschorganisationen Svensk Solenergi. Det här är en indikation om att marknaden inte förmått svara upp mot svenskarnas efterfrågan på nya solcellsanläggningar.

Installerad effekt i länets kommuner, vid utgången av 2021

Län Watt per person Förändring sedan året innan, watt per person Total installerad effekt (MW)
Askersund 327 +110 3,8
Lekeberg 291 +111 2,5
Laxå 235 +58 1,3
Lindesberg 184 +57 4,3
Nora 172 +59 1,8
Degerfors 167 +63 1,6
Hallsberg 162 +58 2,6
Kumla 148 +40 3,3
Örebro 139 +45 21,9
Karlskoga 108 +44 3,3
Hällefors 92 +36 0,6
Ljusnarsberg 80 +37 0,4

.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Läs mer om glappet mellan efterfrågan och utbud på solceller i Sveriges Natur: Svenskarna önskar fler solceller än vad marknaden kan leverera – sverigesnatur.org/aktuellt/svenskarna-onskar-fler-solceller-an-vad-marknaden-kan-leverera/
Källor och kommentarer
Alla siffror avser solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet. Det finns ingen samlad statistik över icke nätanslutna anläggningar, men de utgör bara en liten del av beståndet.
Statistiken över nätanslutna solcellsanläggningar kommer från Energimyndigheten
Uppskattningen av antalet föranmälda solcellsanläggningar kommer från Svensk Solenergi
Uppgifter om landets megawattanläggningar kommer från flera källor: Svensk Solenergi, Energimyndighetens elcertifikatlistor och företagens egna webbsidor.
Detaljerade uppgifter om avdrag för solcellsinstallationer kommer från från Skatteverket.
Uppskattningar av elproduktion bygger på schablonvärden från en uppsats vid Mälardalens Högskola (E. Schelin, 2019), där regionala schabloner räknats fram från bland annat genomsnittlig solinstrålning i olika delar av landet, och faktisk produktionsdata från olika anläggningar; och på uppgifter om elkonsumtion per kommun från SCB:s årliga, regionala energistatistik.
1 Som småskaliga anläggningar räknas sådana med en effekt upp till 20 kW, som storskaliga sådana över 1 MW, och medelstora är allt däremellan.

You must be logged in to post a comment Login