Tillväxtnämndens utvecklingsmål ska bli tydligare och mer mätbara

By on 4 december, 2022
Bild: LindeKultur

Kommunens revisorer i Lindesbergs kommun vill att Tillväxtnämnden – med ansvar för bland annat Kultur- och fritidsenheten – liksom övriga nämnder ska ha tydligare och mer mätbara utvecklingsmål. Tillväxtnämnden har nu antagit verksamhetsplan för 2023 med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål – men återkommer om mätbara mål.

Helena Randefelt – utvecklingsstrateg på Tillväxtförvaltningen – förklarar:

”Till delårsredovisningen 2022 har vi i tillväxtförvaltningens ledningsgrupp preciserat tydligare hur vi ska jobba med målen och även lagt till indikatorer till dem för att de lättare ska kunna mätas och utvärderas. Några av indikatorerna har utfall för delåret medan några andra kommer att följas upp till årsredovisningen. Från och med 1 januari 2023 har vi en ny tillväxtnämnd. Tanken är att nämnden under våren kommer att arbeta med att ta fram nya utvecklingsmål inför den nya mandatperioden – utifrån vad den nya nämnden vill prioritera.”

Uppdrag och utvecklingsmål för Tillväxtnämnden i kommunens nya styrmodell har ersatt ett kulturpolitiskt program.

Arbetet med att ta fram ett kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun pågick under flera år. Medan detta arbete pågått har kommunfullmäktige antagit en ny styrmodell. Ett kulturpolitiskt program går emot denna av kommunfullmäktige antagna styrmodell för ledning och styrning, som ska hantera all typ av styrning i kommunen.

Den nya styrmodellen innebär en tydligare ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän: Politikerna fattar beslut i strategiska VAD-frågor formulerade i uppdrag och utvecklingsmål och tilldelning av ekonomiska medel (budget). Tjänstemän i förvaltningar och enheter fattar egna beslut i operativa HUR-frågor – det vill säga hur de bäst ska utforma tjänster utifrån politikernas mål och medborgarnas behov.

Verksamhetsplan för tillväxtnämnden 2023

Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål för tillväxtnämnden år 2023 är oförändrat från 2022. Arbete med reviderade utvecklingsmål kommer att ske under 2023 inför år 2024.

Tillväxtförvaltningens budgetram år 2023 skiljer sig åt mot år 2022. Besparingen som till en början fanns på 0,7 mnkr är borttagen och det tillkommer flera budgettillskott. Ledning och administration har från år 2023 en utökad ram om 0,8 mnkr, detta för budget av en destionationsutvecklare.

Inom kultur- och fritidsenheten finns 2023 utrymme för ytterligare en tjänst inom biblioteket, 0,6 mnkr. Sommarlovsaktiviteter (bokförs under föreningsbidrag) erhåller en budgetram om 1,0 mnkr, som tidigare budgetkompenserats från Socialstyrelsen eller kommunens projektmedel.

Grunduppdrag: Kultur- och fritidsenheten verkar för att ge individer ett rikare liv. Verksamheten finns till alla som bor i kommunen eller som väljer att besöka våra verksamheter. Verksamheten är också till för framtidens människor. Kultur- och fritidsenheten ska ge kunskap, information och förutsättningar för kultur- och fritidsupplevelser och utmana. Verksamheten ska bidra till demokrati och bildning, integration, möten och mötesplatser för att besökare ska känna livskvalitet, inspiration, hälsa, kreativitet och delaktighet.

Kvalitetsfaktorer med indikatorer:

Utvecklingsmål med indikatorer:
Budget för tillväxtförvaltningen 2023:

Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login