Världen | Global studie visar på växande underskott av säkerhetsexperter

By on 27 juli, 2016

Intel Security presenterar idag tillsammans med CSIS (Center for Strategic and International Studies) rapporten Hacking the Skills Shortage, som visar att det redan idag finns ett stort underskott på utbildad personal inom IT-säkerhet – och att situationen snabbt förvärras.

I rapporten, som bygger på intervjuer med 775 IT-beslutsfattare i sju länder, uppger 82 procent av respondenterna att de har svårt att rekrytera säkerhetspersonal och 71 procent anser att det i sin tur varit en bidragande orsak till att verksamheten lidit direkt skada till följd av cyberattacker.

– Ett underskott på personer med kunskaper om cybersäkerhet resulterar i skada för företag, däribland förlust av intellektuellt kapital och proprietär data. Det är ett globalt problem – en majoritet av de som svarat kopplade ihop bristen på utbildad arbetskraft med att deras egen verksamhet lidit skada, säger James A. Lewis, ansvarig för Strategic Technologies Program vid CSIS.

Bara i USA uppmättes underskottet på IT-säkerhetspersonal till 209 000 arbetstillfällen under 2015. Trots att en av fyra respondenter i undersökningen bekräftar att underskottet lett till att proprietär data förlorats syns inga tecken på att underskottet kommer att försvinna under de närmaste åren.

Rapporten beräknar att i genomsnitt 15 procent av IT-säkerhetsjobben år 2020 inte kommer att kunna tillsättas. I och med den snabba tillväxten av molnteknologi, mobilitet och Internet of Things som ställer nya säkerhetskrav, i kombination med den snabba tillväxten av sofistikerade riktade attacker mot offentlig och privat verksamhet, är behovet av att fler utbildar sig till IT-säkerhetsexperter akut.

– Säkerhetsindustrin har talat länge om hur man ska bemöta anstormningen av hackningar och dataintrång, men varken den offentliga eller privata sektorn har tagit frågan om hur man löser bristen på utbildad säkerhetspersonal på allvar. Det är centralt att vi ser på icke-traditionella sätt att utbilda personal, att få en mer diversifierad säkerhetsindustri och säkerställa att utbildningarna är anpassade till dagens och morgondagens framväxande teknologier, säger Christoffer Callender, säkerhetsexpert vid Intel Security.

Bristen upplevs som störst för tekniskt avancerade kunskaper i samtliga undersökta länder, exempelvis intrångsdetektion, säker mjukvaruutveckling och bekämpning av attacker.

– Det positiva för dem som studerar idag är förstås att IT-säkerhet är ett område som kommer att ha ett enormt behov av ny och rätt utbildad arbetskraft under de kommande åren. För oss i säkerhetsbranschen är förstås målsättningen att på bästa sätt arbeta tillsammans med skolor och verksamheter för att underlätta den utvecklingen, och få fler unga från olika bakgrunder att känna att det är en tänkbar karriärväg för dem, säger Christoffer Callender.

Rapporten identifierar tre områden som är bidragande orsaker till det akuta läget:

1. För små resurser:
Ju mer pengar verksamheter allokerar till IT-säkerhet desto större möjligheter har de att hitta och rekrytera talang i konkurrens med andra verksamheter. Det leder dock till att mindre företag och offentlig sektor inte kan konkurrera om de få talanger som finns. 76 procent av respondenterna upplever att problemet är som störst inom den offentliga sektorn.

2. Utbildning och träning:
Bara 23 procent av respondenterna upplever att dagens utbildningar förbereder studenter på arbetslivet på ett tillfredsställande sätt. Rapporten tar fasta på att icke-traditionella och praktiska element som exempelvis gamification och hackathons kan vara ett mer effektivt sätt att överföra och växa säkerhetskunskaper.

3. Arbetsgivare och arbetsmiljö:
Även om lönen är den viktigaste faktorn för att rekrytera ny talang, spelar incitament som möjligheter till vidareutbildning, karriär och arbetsgivarens rykte också in. Nästan hälften av respondenterna uppger att bristen på möjligheter att vidareutbilda personalen är en vanlig orsak till att anställda lämnar.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login