Yennenga Progress får stöd från Drottning Silvias Stiftelse

Av på 10 maj, 2018

Yennenga Progress får stöd från H.M. Drottning Silvias Stiftelse – Care about the children – för att fördjupa vår satsning att sprida den förskolemodell vi skapat på landsbygden i Burkina Faso i Västafrika. För att påverka långsiktigt med fattigdomsbekämpning och demokratisering så att fler barn får tillgång till bra utbildning, god vård och omsorg liksom möjlighet att känna trygghet och glädje under sin uppväxt, börjar Yennenga Progress redan på förskolenivå.

Vårt koncept ”Den goda byn”, välfärdssamhällen i mikroformat, utvecklas i byn Nakamtenga, Burkina Faso. Ett huvudområde är utbildning där vi börjar redan på förskolenivå för att påverka långsiktigt med fattigdomsbekämpning och demokratisering. Enligt UNDP:s Human Development Index, ligger Burkina Faso på plats 183 av sammanlagt 186 länder och är därmed världens tredje fattigaste land. Trots en stor satsning i landet är antalet barn som har tillgång till skolutbildning inte högre än ca 50 %. Andelen flickor som klarar sig genom grundskolan är mycket låg. Analfabetismen bland vuxna ligger på 70% av befolkningen. Detta innebär nästan 100% ute på landsbygden. Föräldrarna har därför ingen möjlighet att hjälpa sina barn med läxor.

Yennenga Progress förskola i byn Nakamtenga
De flesta föräldrarna till barnen på förskolan är självhushållande bönder. De har mycket begränsade intäkter och kan inte betala vad det kostar att ha barnen i bra skolor samt köpa de böcker barnen behöver. Utifrån dessa förutsättningar utvecklas förskolan från grunden för att ge barnen en bra bas att stå på och för att kunna tillgodogöra sig en god utbildning som främjar aktiv kunskap.

Spridning av förskolemodellen
Yennenga Progress förskola är en verksamhet vars mål är att möta barnen i byn Nakamtengas aktuella behov och samtidigt bidra till långsiktig förändring för barn i andra byar i Burkina Faso som lever under liknande förutsättningar. I och med vår väl etablerade verksamhet och vårt drivna förskoleteam, är verksamheten idag en demonstrations- och valideringsförskola där vi enkelt och effektivt kan testa och utveckla material och metoder innan de erbjuds förskolor i större skala i landet.

Yennenga Progress ambition är alltså inte att främst expandera våra egna förskolor. Vi erbjuder våra modeller till lokala myndigheter och intressenter för att på så sätt bidra till långsiktig strukturell förändring och därmed kunna nå barn brett i Burkina Faso.

Kort bakgrund
Förskolan är Yennenga Progress första verksamhet och kom till på initiativ av en grupp kvinnor i byn Nakamtenga. Kvinnorna i byn, de allra festa analfabeter, påpekade behovet av en förskola för att de ville ge sina barn en ärlig chans att klara skolan.Satsningen kom att rikta in sig på utbildning av förskollärare med fokus på barns utvecklingsprocess, barnpsykologi samt framtagande av material. Detta gjordes genom att identifiera och dra lärdom av pedagoger och experter runt om i världen, främst från Sverige. Utifrån detta skapade Yennenga Progress metoder anpassade för en miljö med flerspråkighet, avsaknad av böcker och annat pedagogiskt material. En djupgående förändring kan inte åstadkommas med några korta seminariedagar. På förskolan i Nakamtenga har denna förändrade syn på undervisning fått ta flera år och har fått till resultat att lärarna i grunden lärt sig förstå och tillämpa detta annorlunda pedagogiska synsätt.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in