Minska risken för översvämning vid kraftiga skyfall

By on 16 september, 2023
Tak över källartrappan minskar risken för översvämning på fastigheten vid skyfall.
Foto: Örebro kommun.

Klimatförändringarna ger kraftigare skyfall. Genom att ta hand om regn- och smältvatten, så kallat dagvatten, minskar risken för översvämning vid skyfall.

Örebro kommun listar fem prioriterade saker att se över som fastighetsägare.

I en del områden med kommunalt vatten och avlopp finns även en dagvattenanslutning. Där rinner dagvattnet, via den kommunala dagvattenledningen, ut i ett närliggande vattendrag eller sjö.

Men många fastighetsägare behöver själva ta hand om dagvattnet, och även med kommunal dagvattenanslutning behövs förberedelser inför kraftiga skyfall.

– Vi rekommenderar fastighetsägare att se över fem saker, berättar Emma Stenmark, VA-ingenjör på Teknik- och serviceförvaltningen. – De handlar om att på olika sätt skydda sin fastighet samt anpassa tomten så att den klarar av att ta emot stora regnmängder.

Fem saker för fastighetsägare att se över:

 1. Skydda källargarage och källartrappor från översvämning.
  Det finns ofta en brunn, men vid riklig nederbörd hinner den inte leda undan vattnet tillräckligt snabbt. Bygg tak över källartrappan, lägg singel eller grus på garagenedfarten och anlägg en liten vall vid garagenedfartens topp.
  .
  Ta hand om vattnet från stuprören.
  Det minskar risken för överbelastning på de kommunala ledningarna. För mycket vatten i ledningarna kan tryckas tillbaka och orsaka källaröversvämning. Led i stället ut vattnet från stuprören till gräsmatta, planteringar eller underjordiska magasin.
  .
 2. Byt ut asfalt mot gräs eller grus.
  Minska mängden ogenomträngliga material som asfalt, på garageuppfarter och innergårdar. Använd i stället grus, betonghålsten, rasterplattor eller liknande material, som vattnet kan tränga igenom. Led bort vattnet från hårdgjorda ytor till planteringar eller underjordiska magasin.
  .
 3. Led bort regnvattnet från byggnader.
  Planera tomten så att regnvattnet rinner bort från byggnader och annat som kan skadas när skyfall ger stående vatten.
  .
 4. Inget värdefullt i källaren.
  Förvara inte värdefulla saker i källaren och ställ inget direkt på golvet i källarförrådet. Välj kloka ytmaterial till golv och väggar.

– Genom att ta hand om dagvattnet på sin tomt på ett klokt sätt minskar risken för översvämning på fastigheten och belastningen på kommunens ledningsnät och avloppsreningsverk, konstaterar Emma Stenmark, VA-ingenjör på Teknik- och serviceförvaltningen. – Ju fler som hjälps åt med att ta hand om dagvattnet på ett bra sätt, desto bättre förberedda är vi inför kraftiga skyfall.

Dagvattnets dag 24 september

Runt om i hela landet lyfts frågan om förbättrad hantering av dagvattnet, inför den årligen återkommande Dagvattnets dag 24 september. På orebro.se/dagvatten finns fler tips kring hanteringen av dagvatten. Där kan man också läsa om vad man på kommunen gör för att förbättra dagvattensystemet.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login