Återvinningen fortsätter öka och återvinningsmålen överträffas

By on 26 maj, 2017

För 2016 kan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, presentera ett resultat för återvinningen som ökat jämfört med 2015. Dagens insamlings- och återvinningssystem överträffar därmed samtliga nationella mål för återvinning av förpackningar och tidningar som slagits fast av regeringen.

– Det är ett glädjande resultat. Det innebär att såväl fler hushåll som verksamheter väljer att lämna mer till återvinning när miljöarbetet ökar i betydelse. Det innebär också att dagens system har motsvarat förväntningarna i förhållande till politiska mål, säger Kent Carlsson, vd vid FTI.– Vi fortsätter vårt arbete för att kunna överträffa de höjda mål regeringen aviserat ska gälla från år 2020, det ska vara möjligt givet att även regeringen realiserar förutsättningarna för en ökad återvinning i gällande producentansvarsförordning.

FTI:s uppdrag är att se till att de förpackningar och tidningar som använts i hushåll och verksamheter samlas in för att bli till ny råvara i tillverkning. Målen slås fast av regeringen i förordningar. Materialutnyttjandet beräknas som kvoten av den mängd i ton som använts delat med den mängd i ton som blir nya produkter. För år 2020 gäller höjda mål i det avfallspaket som beslutades 2014 och fortfarande kvarstår att genomföra.

– De höjda målen från år 2020 innebär att vi måste få varje person i Sverige att rädda minst ytterligare två pappersförpackningar, två plastförpackningar per vecka och varje månad minst en konservburk, från förgänglighet. Men det handlar också om att det nationellt finns långsiktiga regelverk och en tydlig plan för att utveckla dagens system.

  Regeringensnationella mål FTI:s resultat 2016 i materialutnyttjandegrader
Pappersförpackningar 65 % 80,4 %
Plastförpackningar 30 % 42,2 %
Metallförpackningar 70 % 77,5 %
Glasförpackningar 70 % 92,8 %
Tidningar 75 % ~95,0 %*

* Skattat värde av materialutnyttjandemängden för tidningar 2016 utifrån vår bedömning av produktionsmängden delat med materialutnyttjandemängd vi haft under året.

FTI:s resultat rapporteras årligen till Naturvårdsverket som sammanställer och ansvarar för det nationella resultat och Sveriges rapportering till Eurostat för att få en jämförbarhet EU:s medlemsstater emellan.

Även om vi ser en liten nedgång i materialutnyttjandegraden för glasförpackningar så ökar mängden återvunna glasförpackningar med närmre 7 %. Det är ett glädjande resultat eftersom den investering vi gjorde under 2015 innebär att vi får bort ännu mer föroreningar som tidigare varit med i statistiken.

Många faktorer påverkar FTI:s arbete med att få det insamlade materialet att bli till nya produkter. Bland annat krävs att materialet är efterfrågat av inköpare i tillverkningsindustrin och speciellt plastförpackningar kräver en avancerad teknik för eftersortering där de olika polymererna ska separeras från varandra.

– Fortfarande hamnar för mycket förpackningar i soppåsen vilket innebär att fullt användbara resurser eldas upp. Alla förpackningar och tidningar som inte källsorteras försvinner ut ur kretsloppen, avslutar Kent. För miljön skull arbetar vi hårt tillsammans, inte minst med landets alla kommuner, för att öka återvinningen.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login