Brand i 122 verksamheter i Örebro län

By on 11 september, 2022
Arkivbild

Förra året brann det i 122 verksamheter i Örebro län. I snitt inträffar 10 bränder om dagen i olika verksamheter i Sverige, vilket 2021 orsakade kostnader för över 4 miljarder kronor.

I Örebro län inträffade 122 bränder under 2021. Många av dessa bränder kan undvikas med rätt förebyggande åtgärder och med ökad kunskap. Under vecka 37 samlar Brandskyddsföreningen hela Sverige under en gemensam Brandskyddsvecka för att sätta fokus på brandsäkerhet.

– Genom att arbeta förebyggande och konsekvent se över sitt systematiska brandskyddsarbete samt fortbilda medarbetarna kan man både förhindra bränder och bli bättre på att hantera oväntade avbrott, säger Mats Björs, generalsekreterare Brandskyddsföreningen.

I Sverige inträffade totalt 3 593 bränder under 2021 i olika typer av verksamheter, varav 122 i Örebro län. Flest bränder inträffade i Västra Götaland med 637 bränder under 2021. Många av dessa bränder får stora konsekvenser och i vissa fall påverkas hela orter om en stor arbetsgivare sätts ur spel. Att vara förberedd för de värsta situationerna är också en bra strategi för att kunna hantera mindre störningar.

– Svenska företag behöver bli bättre förberedda på att hantera nya utmaningar. För att skapa en robust verksamhet ur ett brandssäkerhetsperspektiv krävs medvetna åtgärder från en engagerad företagsledning. Att bara följa minimikraven i lagstiftning räcker inte för att säkerställa en robust och hållbar verksamhet, säger Mats Björs.

Brandskyddsveckan, som är ett initiativ av Brandskyddsföreningen, startar den 12 september. Brandskyddsveckan har som mål att öka kunskapen om hur bränder kan förebyggas i företag och organisationer. Totalt medverkar 20 lokala brandskyddsföreningar över hela landet genom olika aktiviteter.

…………….

Checklista – Åtta grundbultar för ett bra organisatoriskt brandskydd

1. Var en engagerad och medveten företagsledning

Forskning visar att en engagerad och medveten företagsledning är viktigt för ett framgångsrikt brandskyddsarbete. En tydlig och väl förankrad policy för brandskyddet utgör också grunden för ett bra brandskydd och företagsledningen bör kontinuerligt behandla brandskyddsfrågor i ledningsgrupper.

….

2. Utgå från verksamhetens risker

Grunden för ett bra brandskydd är att identifiera riskerna i just din verksamhet och att systematiskt analysera och åtgärda dessa. Att vara förberedd för de värsta situationerna är en bra strategi för att även kunna hantera mindre störningar.

….

3. Utse en brandskyddsansvarig

Den brandskyddsansvarige leder arbetet med företagets brandskydd och identifierar vilka roller och kompetensbehov som behövs i organisationen för ett säkert brandskyddsarbete. Personen säkerställer också att företagets medarbetare har tillräckliga kunskaper och färdigheter inom brandskydd.

….

4. Arbeta med regler samt rutiner för riskhantering

Alla brandrisker kan inte avvärjas genom tekniska åtgärder. Regler och rutiner för riskhantering fungerar bäst när de även bryter händelsekedjor eller förlopp som leder till bränder.

….

5. Informera och utbilda personalen

Genom att utbilda om de brandrisker som finns i verksamheten stärks personalens medvetande. Det gör det lättare att öva rutiner till dess att de blir en ryggmärgsreflex för personalen.

….

6. Gör systematiska kontroller av brandskyddet

Kontrollera brandskyddet regelbundet och säkerställ att det fungerar. Förebyggande kontroller minskar risken för att brandskyddsinstallationer inte fungerar när de behövs.

….

7. Planera för det oplanerade – hur hanterar ni en kris?

Kris- och beredskapsplaner är bra verktyg för att agera snabbare när krisen är framme. Väl utarbetade planer kan minska kostnader efter exempelvis ett produktionsstopp – det kan till och med handla om organisationens långsiktiga överlevnad.

….

8. Ha ett bra nätverk och god dialog med relevanta parter

Goda kontakter med räddningstjänst, försäkringsbolag och andra brandskyddsansvariga är hjälpsamt när det kommer till att diskutera brandskyddsfrågor eller för att vara ett bra stöd till räddningstjänsten vid en eventuell brand i verksamheten.

…………….

Statistik över antal bränder i verksamheter i Sverige

   

2021

 

Blekinge

63

 

Dalarna

138

 

Gotland

25

 

Gävleborg

109

 

Halland

144

 

Jämtland

48

 

Jönköping

178

 

Kalmar

142

 

Kronoberg

77

 

Norrbotten

105

 

Skåne

486

 

Stockholm

458

 

Södermanland

108

 

Uppsala

112

 

Värmland

138

 

Västerbotten

104

 

Västernorrland

128

 

Västmanland

117

 

Västra Götaland

637

 

Örebro

122

 

Östergötland

154

 

Totalt

 

3593

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Brandskyddsföreningen
Statistik från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Källa för kostnader är Svensk Försäkring.
Om Brandskyddsföreningen
Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som, tillsammans med de lokala brandskyddsföreningarna och våra medlemmar, arbetar och driver opinion för ett brandsäkrare och hållbart Sverige. Vi är ett opartiskt och branschöverskridande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader, bland annat genom kunskapsspridning, utbildning, restvärderäddning, besiktning och konceptet Heta Arbeten®. Brandskyddsföreningen arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher och genom Insamlingsstiftelsen Brandforsk stödjer vi forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet. Totalt omsätter Brandskyddsföreningen inklusive dotterbolag drygt 200 miljoner kronor per år. Läs mer påwww.brandskyddsforeningen.se

You must be logged in to post a comment Login