Delar av Vinön ska anslutas till kommunalt VA

By on 8 december, 2022
Bild: Länsstyrelsen Örebro län

Länsstyrelsen har fattat beslut om delar av Vinön ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp, området som berörs sträcker sig längs med åsen som går i nordsydlig riktning över ön och innefattar också det planlagda området på den norra delen av ön. Syftet är att säkra försörjningen av dricksvatten och avloppsrening.
 
Bakgrunden till Länsstyrelsens beslut är att tomterna inom dessa områden är förhållandevis små och husen ligger relativt tätt. I åsen finns lättgenomsläppliga jordarter så som sand, isälvssediment och grus.

På området finns såväl grävda som borrade dricksvattenbrunnar.

Områdets markförhållanden gör att det är svårt att enskilt lösa dricksvatten- och avloppsfrågan, det vill säga avloppsvatten från hushåll och hushållsliknande verksamheter, utan att det riskerar att påverka närliggande bostäder. I värsta fall finns risk att ett hushålls avloppsvatten förorenar grannens vatten.

Det grundvatten som finns i åsen kan också påverkas av utsläpp från enskilda avlopp. Redan idag förekommer det inom området problem med kvalitén på dricksvattnet.

Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat kan leda till övergödning av Hjälmaren och påverka vattenkvalitén.

Länsstyrelsen har gjort en samlad bedömning

Länsstyrelsens samlade bedömning är att med hänsyn till skydd för människors hälsa och miljön behöver vattenförsörjning och avlopp ordnas av Örebro kommun och omfattar både dricksvatten- och avloppsvatten.

Vad innebär beslutet

De som berörs av beslutet är de som har bostäder och/eller fritidshus inom det område som Länsstyrelsen har identifierat. Örebro kommun ska, utifrån Länsstyrelsens beslut, senast den 1 januari 2024 bestämma geografiskt område för vatten- och avloppstjänster på ön. Området ska som minst omfatta det av Länsstyrelsens utpekade området. Om kommunen anser att ytterligare fastigheter bör omfattas av kommunalt ansvar har de möjlighet att ta med också dessa i området. Därefter ska området vara försett med dricksvatten och spillvattenomhändertagande i kommunal regi senast den 31 december 2028.

Kommunen har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor från den 30 november då beslutet meddelades.

Vinön
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login