Ekonomi – Resurs Bank har fått en anmärkning och en sanktionsavgift

By on 18 september, 2016

Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank har fått en anmärkning och en sanktionsavgift om 35 miljoner kronor av Finansinspektionen.

Finansinspektionen har beslutat att ge Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank en anmärkning och att Resurs Bank ska erlägga en sanktionsavgift om 35 miljoner kronor. Skälet till Finansinspektionens beslut är att Resurs Bank under perioder mellan november 2012 och september 2015 beräknat och rapporterat kapitaltäckning på en annan nivå inom den dåvarande koncernen än vad som föreskrevs enligt tillämpliga regler samt att, till följd av dåvarande koncernstruktur, kärnprimärkapitalet och den totala kapitalrelationen under sådana perioder inte uppfyllde relevanta kapitalkrav.

När Resurs Bank i september 2015 upptäckte den felaktiga rapporteringen, informerades Finansinspektionen och felaktigheten åtgärdades. Rapporteringsfelet har inte inneburit några praktiska eller ekonomiska konsekvenser för vare sig banken, dess kunder eller ägare.

Information om detta ärende hos Finansinspektionen har redogjorts för i Resurs Holdings kvartalsbokslut för tredje kvartalet 2015 samt i helårsbokslutet för Resurs Holding och Resurs Bank samt i prospektet i samband med Resurs Holdings börsnotering i april 2016.

Någon reservation för sanktionsavgiften har inte gjorts i Resurs Holdings eller Resurs Banks räkenskaper utan kommer att belasta resultatet för tredje kvartalet 2016.

Nordic Capitals ägarbolag, Cidron Semper Ltd. har åtagit sig att hålla Resurs skadeslöst för den del av sanktionsavgiften som överstiger 20 miljoner kronor, det vill säga 15 miljoner kronor, genom att tillhandahålla ett ovillkorat aktieägartillskott.

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login