EU-utveckling för miljoner till länet

By on 6 juni, 2017

Efter sommaren påbörjar en intensiv utvecklingsaktivitet i länet. Det står klart sedan Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige ställde sig positiva till projekt i länet till ett värde av drygt 106 miljoner kronor.

Projekten som strukturfondspartnerskapet tog ställning till får finansiering från två stora EU-fonder. Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Totalt sett har projekten ett värde över 106 miljoner kronor, av det kommer ungefär hälften (55 miljoner kronor) från de två EU-fonderna.

– De projekt som nu kommer genomföras har stor betydelse för vårt län. Det är två angelägna områden som får uppmärksamhet. Att inkludera fler i arbetsmarknaden och bidra till att öka företagens omställningsförmåga gör vår region bättre rustad i den internationella konkurrensen, säger regionrådet Irén Lejegren (S).

Stärkt arbetsmarknad ska leda till minskat utanförskap
Två projekt som är kopplade till socialfonden kommer få EU-stöd. Det handlar om projekten All in som är värt drygt 50 miljoner kronor och Integrationskompetens med ett värde om närmare 10 miljoner kronor.

I All in ska nio kommuner samarbeta för att identifiera, involvera och etablera individer att få jobb eller relevant utbildning. I projektet Integrationskompetens ska medarbetare i Örebro kommun kompetensutvecklas för att ge ett bättre mottagande och att öka möjligheten för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Testmiljöer för intelligent teknik
AIMEE (Autonomous Intelligent Machines Exploration & Enterprise) är ett av de största projekten i den här finansieringsomgången. Det är också det största utvecklingsfondsprojektet i Örebroregionen med sitt värde av drygt 26 miljoner kronor. Det handlar om att ta fram testmiljöer för intelligenta maskiner och autonoma system. Målet är att skapa en attraktionskraft för innovativa företag att etablera sig i regionen. Projektet har också en stark koppling till den innovationsstrategi som Region Örebro län nyligen har tagit fram.

Dessutom fick även projekten TransMission och BioDriv Öst EU-finansiering. Dessa genomförs tillsammans med flera län. Transmission handlar om smart industrialisering. Och hur miljö och marknadsutvecklingen driver på behovet av teknikutveckling och nya klimatvänligare produkter. Detta ställer krav på den regionala industrin att ställa om. Projektet ska hjälpa till med just detta. BioDriv Öst ska arbeta mot privata och offentliga aktörer för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Europeiska socialfonden

Projekt beviljat i mnkr total projektbudget i mnkr
All In 24 50,5
Integrationskompetens 7 9,5
Summa: 32 60 

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projekt beviljat i mnkr total projektbudget i mnkr
AIMEE- Autonomous Intelligent Machines Exploration & Enterprise 13 26,4
TransMission 8 16,5
BioDriv Öst 1,8 3,7
Summa: 22,8 46,6
  • Totalt EU-stöd: 54,8mnkr
  • Totalt projektomfattning: 106,6mnkr

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login