Fler i Örebro län rör på sig regelbundet

By on 5 december, 2022
Foto: Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

Andelen invånare i Örebro län som är fysisk aktiva varje vecka ökar. Samtidigt sitter 20 procent av de vuxna i Örebro län stilla i mer än tio timmar per dygn. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten.

– Att sitta stilla mer än tio timmar per dag innebär en hälsorisk. Vår stillasittande livsstil är på väg att bli ett hot mot folkhälsan. För att bryta den här utvecklingen krävs krafttag på alla nivåer av samhället, säger Per Nilsson, ordförande i regeringens kommitté för främjande av fysisk aktivitet.

Nästan en fjärdedel (24 procent) av den vuxna befolkningen i Sverige sitter stilla minst tio timmar av den vakna tiden på dygnet, enligt ny statistik från den nationella folkhälsoenkäten, som görs av Folkhälsomyndigheten. Det innebär att andelen stillasittande har ökat med en procent årligen under de senaste två mätningarna fram till 2022.

Samtidigt ökar andelen svenskar som rör sig regelbundet. Två tredjedelar av svenskarna (67 procent) är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka, vilket är det nedre rekommenderade gränsvärdet i de svenska rekommendationerna kring fysisk aktivitet och stillasittande. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med två år tidigare.

– Forskningen visar tydligt att personer som är fysiskt aktiva sover bättre, mår bättre och fungerar bättre. Genom att göra det lättare för människor att röra sig mer i vardagen kan samhället spara stora pengar, samtidigt som den psykiska och fysiska hälsan för individen förbättras, säger Per Nilsson.

I Örebro län är 65 procent fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka, vilket är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med två år tidigare. 20 procent av invånarna i länet sitter stilla mer än tio timmar per dygn, att jämföra med 24 procent för riket i stort.

– Ingen aktör kan ensam åstadkomma ett samhälle som främjar fysisk aktivitet. Men vi vet att det går att göra stor skillnad genom samarbete på lokal och regional nivå. Det gynnar inte bara hälsan för invånarna i Örebro län, utan bidrar även till ökad livskvalitet, säger Per Nilsson.

Fakta: Om Folkhälsomyndighetens undersökning

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen.

I 2022 års undersökning ingick 44 800 slumpmässigt utvalda personer över 16 år. Totalt besvarade 16 971 personer enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 37,9 procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Fakta: Riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande

De svenska riktlinjerna baseras på WHO:s globala riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande från 2020, och har anpassats till svensk kontext. Riktlinjerna ger rekommendationer för alla befolknings- och åldersgrupper i Sverige. De generella rekommendationerna är:

● All rörelse räknas. Samla rörelser i vardagen och hitta vardagsaktiviteter.

● Ta rörelsepauser. Några minuter varje halvtimme minskar riskerna med långvarigt stillasittande.

● Det är bättre att vara lite fysiskt aktiv än att inte vara aktiv alls.

● Börja med små mängder fysisk aktivitet. Öka gradvis frekvensen, intensiteten och varaktigheten med tiden.

Källa: Folkhälsomyndighetens riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande

Fakta: Rekommendationer för fysisk aktivitet för vuxna (18–64 år):

● Alla vuxna bör vara fysiskt aktiva under veckan, både vardagar och helger.

● Vuxna bör begränsa den tid som de tillbringar med att sitta stilla. Långa perioder av stillasittande bör brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet.

● Vuxna bör varje vecka vara fysiskt aktiva på måttlig intensitet i minst 150–300 minuter eller minst 75–150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en likvärdig kombination av måttlig och hög intensitet.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

You must be logged in to post a comment Login