FN varnar: 43 miljoner människor befaras befinna sig på gränsen till svält

By on 11 februari, 2022

Globalt sett beräknas det finnas 20 ”hotspots of hunger” där livsmedelsförsörjningen förväntas förvärras framöver. Över 43 miljoner människor befaras att inom en snar framtid befinna sig på gränsen till svält eller svältlika förhållanden, enligt FN-rapporten. Som tidigare fortsätter konflikt, klimatförändringar och Covid-19 att vara drivande för den negativa utvecklingen.

Över 43 miljoner människor kan hamna i svält eller svältliknande tillstånd. Idag lever över 800 miljoner lever i kronisk hunger, ett tillstånd som inte är lika akut men som cementerar samhällen i fattigdom. Och framför allt, det gör människor sårbara för oväntade kriser. Det innebär att över 800 miljoner människor kan riskera att hamna i svält om vi inte kommer till rätta med de starka drivkrafterna bakom den ökade hungern. För att förhindra att det händer måste dessa samhällen få möjlighet att bygga upp skyddsnät och bli motståndskraftiga, så att de kan stå bättre rustade inför katastrofer.

Hunger – ett mångbottnat problem

Hunger är ett komplext problem som påverkas av många faktorer. Redan före pandemin ökade hungern i världen under flera år, till följd av framför allt klimatförändringar och konflikter. Ojämlik tillgång till grundläggande rättigheter som tillgång till vatten, utbildning och jämställdhet fortsätter alla att bidra till den utbredda hungern i världen. För att få ett slut på hungern måste vi säkerställa att dessa rättigheter tillgodoses för alla.

The Hunger Project stöttar samhälls Rledd utveckling för att få ett hållbart slut på kronisk hunger. Vi uppmuntrar kvinnor att ta ledande positioner i utvecklingsarbetet, mobiliserar samhällen att skapa och leda sin egen utveckling och säkerställer att relationer med lokala och nationella myndigheter etableras så att arbetet blir stabilt och långsiktigt. Den holistiska metoden bidrar inte bara till att hungern avskaffas, den ökar också individers och samhällens motståndskraft mot oväntade kriser, som till exempel pandemier, naturkatastrofer och konflikter.

Världen
Örebronyheter

Källa: The Hunger Project

You must be logged in to post a comment Login