Fortsatt stark utveckling för utrikesflyget 2017

By on 2 april, 2018

Under 2017 uppgick antalet passagerare i utrikestrafiken på svenska flyg­platser till 30,9 miljoner, jämnt fördelat på ankommande och avresande. Jämfört med året innan betyder det en ökning med 8 procent. Det var åttonde året i rad som antalet passagerare i utrikes linjefart och/eller charter ökade. Detta visar Trafikanalys officiella statistik om luftfart.

Det internationella flygresandet är fortsatt populärt. Flyget skapar möjligheter för turism och affärer, men det innebär också en klimatpåverkan, inte minst vid längre utrikes resor, säger Henrik Petterson, projektledare vid Trafikanalys.

Även om fler passagerare totalt sett leder till fler flygrörelser, stiger antalet passagerare i snabbare takt än antalet flygplansrörelser. Den officiella statistiken visar att sedan 1977 har antalet utrikes passagerare ökat med 557 procent, medan antalet inrikes passagerare ökat med 285 procent. Antal landningar i utrikes trafik har däremot endast ökat med 236 procent och inrikes med 60 procent under samma tidsperiod. Det faktum att antal passagerare stiger snabbare än antal landningar kan tyda på att flygplanen får en allt större transportkapacitet och/eller att kabinfaktorn ökar.

Kabinfaktorn kan beräknas genom att relatera antalet passagerare till antalet utbjudna flygstolar och anger i vilken grad den utbjudna kapaciteten utnyttjas. Om detta mått används var nyttjandegraden i utrikestrafiken 75 procent 2017, medan den i inrikestrafiken var lägre, 64 procent. Det kan jämföras med världsluftfartens kabinfaktor på 80 procent 2016, som ökat kontinuerligt över en längre tid.

Uppgifterna är hämtade ur tabellverket Luftfart 2017. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och Transportstyrelsen har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys.

Figur: Indexerad utveckling av antal landningar och passagerare på svenska flygplatser med linje- och/eller chartertrafik 1977–2017 (1977=100).

Anm: baserat på antal ankommande och avresande passagerare i utrikes trafik men antal avresande passagerare i inrikes trafik för att undvika dubbelräkning av inrikes passagerare.

Regionalt
Örebronyheter

Källa trafa.se

You must be logged in to post a comment Login