Framtiden för föreningshuset Sandströms i Lindesberg utreds

By on 2 april, 2024
Vad ska hända med föreningshuset Sandströms i Lindesberg?
Bild: LindeKultur

Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun har beslutat att uppdra till förvaltningschefen, att utreda framtiden för föreningshuset Sandströms. Med bland annat en utvärdering av fastighetens skick, och eventuellt renoveringsbehov för fortsatt föreningsverksamhet.

Delrapportering sker på nämndens sammanträde i maj och slutrapportering på nämndens sammanträde i september.

Lokalen Sandströms är en av få fastigheter som ägs av Lindesbergs kommun (om man bortser från alla fastigheter som ägs av det kommunala fastighetsbolaget FALAB). Sandströms utnyttjas främst som verksamhetslokal för olika föreningar men i mindre utsträckning också som pausrum för kommunal personal.

Tillväxtförvaltningen har haft i uppdrag att hjälpa de föreningar som bedriver verksamhet i Sandströms att hitta nya lokaler, syftet har varit att avveckla Sandströms som verksamhetslokal för föreningar. Två föreningar/grupper har fortfarande inga nya lokaler, kraftsportsklubben och skyttealliansen enligt Tillväxtförvaltningen.

Sandströms erbjuder också de enda lokaler som är tillgängliga på dagtid, vilket utnyttjas av föreningar och kommunal verksamhet som förskolor.

”Med tanke på att det inte går att ordna nya lokaler för all nuvarande verksamhet i Sandströms behöver ett beslut tas. Ska Sandströms avvecklas som verksamhetslokal för föreningar eller ska förvaltningen komma med ett underlag om vilka insatser som behövs för att Sandströms ska kunna fortsätta användas av föreningar?”, var Tillväxtförvaltningens fråga till Tillväxtnämnden.

Tillväxtnämndens beslut blev att ”uppdra åt förvaltningschefen att utreda omständigheterna gällande kommunens framtida åtaganden avseende fastigheten ”Sandströms” Lindesberg Hagaberg 15:1”.

Utredningen ska innehålla:

  • En utvärdering av fastighetens skick samt eventuellt renoveringsbehov för fortsatt föreningsverksamhet.
  • Beräknad kostnad för eventuell renovering, lokalanpassning respektive rivning av fastigheten.
  • En inventering av aktuell verksamhet avseende omfattning och lokalutnyttjande.
  • Aktuell årlig driftkostnad för kommunen.
  • Risk- och konsekvensanalys avseende de som nyttjar lokalen i nuläget.
  • Eventuella merkostnader som uppkommer i och med att utredning hanteras inom ramen för budget 2025
  • Delrapportering sker på nämndens sammanträde i maj och slutrapportering på nämndens sammanträde i september.
  • Att utreda möjligheten till annan ägandeform.

Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login