Lokalt | Mammor nöjda med förlossnings- och BB-vård

Av på 30 mars, 2015

Mammor i Region Örebro län är mycket nöjda med förlossnings- och BB-vård på Universitetssjukhuset Örebro och Karlskoga lasarett. Det visar en patientenkät som genomfördes under hösten 2014. Den patientupplevda kvalitén (PUK-värdet) är 96 på en skala till 100. Resultaten visar också att patienterna upplever ett bättre helhetsintryck än vid tidigare mätning 2011.

Mammorna i Region Örebro län upplever ett gott bemötande, stor delaktighet och högt förtroende för personalen på förlossnings- och BB-avdelningarna i länet, något som även bidrar till att patienterna känner stor trygghet i vården. På frågan om man kan rekommendera förlossnings- och BB-vården inom Region Örebro län till andra är PUK-värdet 93 för Universitetssjukhuset Örebro och 99 på Karlskoga lasarett.

Trygghet och förtroende
Stor trygghet och högt förtroende ska vara grunden för all vård vi bedriver, och det är därför mycket glädjande att vården i livets början präglas av detta, säger Jenny Steen (S), regionråd. Vi har också satsat såväl på personal som på den fysiska miljön inom länets förlossnings- och BB-vård bland annat för att göra det möjligt med egna rum i så stor utsträckning som möjligt. Vi bedriver mycket bra förlossnings- och BB-vård på två ställen i Region Örebro län och det är något som vi ska vara stolta över.

Informationen kan förbättras
Patientenkätens resultat visar också på områden som kan förbättras. Framför allt handlar det om att patienterna önskar bättre information om läkemedelsbehandling och kroppslig återhämtning i samband med förlossning. Dessutom önskar man mer information om vården efter hemgång från sjukhuset. Det framkommer också att information på flera språk än svenska behöver utvecklas för att tillgodose behoven hos patienter med utländsk bakgrund.

Utveckla vården ytterligare
Patienternas upplevelser och synpunkter är alltid mycket värdefulla i utvecklingen av vården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Olsson. En förlossning är en stor och viktig händelse i livet och det är viktigt att patienterna upplever trygghet och förtroende för den vård vi erbjuder. Vi kommer nu att ta till oss alla resultat och göra djupare analyser. Vårt förbättringsarbete innebär att bevara det som fungerar bra och utveckla de delar av vården där patienterna pekar på förbättringsmöjligheter.

Fakta:
Patientenkäten inom förlossning och BB består av ett stort antal frågor som belyser bemötande, delaktighet, information, förtroende, helhetsintryck och om man som patient kan rekommendera vården till andra. Enkäten har besvarats av 210 patienter.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in