Lokalt | Samarbetet gör oss starka

By on 25 oktober, 2015

Fler än 200 politiker och tjänstemän från sju län i Östra Mellansverige samlades under fredagen på Färgfabriken för att diskutera gemensamma behov och brister i regionens infrastruktur. Kristoffer Tamsons (M), ordförande för En Bättre Sits inledde dagen.

”Varmt välkomna till det som är Sveriges största, mest framgångsrika och frivilliga storregionala samarbete”

En bättre sits för Östra Mellansverige
Kristoffer Tamsons (M), ordförande i En Bättre Sits och trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting inledde den storregionala infrastrukturdagen på Färgfabriken i Stockholm. Över 200 politiker, tjänstemän och representanter från näringslivet diskuterade mål, funktioner, brister och förslag på prioriterade åtgärder som behövs för att utveckla transportsystemet och sambanden i regionen.

Det framgångsrika samarbetet kallas En Bättre Sits och omfattar hela sju län – Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Östergötland och Gotland. Vi kallar regionen Östra Mellansverige. Här bor 40 procent av Sveriges befolkning, här skapas 46 procent av landets BNP och över 1,8 miljoner personer pendlar till jobbet. Arbetet bygger på att man kommer överens över block- och partigränserna.

”Vi ska ersätta politiska låsningar med praktiska lösningar”, sade  Kristoffer Tamsons (M).

I ett par års tid har politiker och tjänstemän från hela regionen arbetat med att utvärdera det regionala transportsystemet och identifiera nutida och framtida behov. Konferensens syfte var att  diskutera slutsatser och nå enighet inför vad som ska bli en ny storregional systemanalys.

”Stockholm är viktigt för oss, men vi är också viktiga för Stockholm. Vi måste alla hjälpas åt”, sade Tommy Levinsson (S), landstinget i Västmanland.

Gemensamma behov av infrastruktur
Tillgängligheten både mellan de regionala kärnorna och Stockholm samt transportsystemets robusthet är det viktigaste. Man måste kunna dagpendla till Stockholm från hela regionen och det betyder att bostäder måste byggas i hela regionen.

Ett viktigt inspel till det fortsatta arbetet är att öka medvetenheten om att vi har olika transportslag. Förutom järnvägen så behöver delar av regionens vägnät helt att bytas ut. Sjöfarten är outvecklad (till skillnad från övriga Europa där 25 procent är av godstransporterna sker på vatten så är siffran i vår region bara 7 procent). Sedan har vi flygets betydelse för regionen. Arlanda måste få fler internationella direktlinjer så att fler företag vill etablera sig i regionen. Och så måste tillgängligheten till flygplatsen också förbättras. Den kommande Ostlänken måste till exempel kompletteras.

”Det är första gången inom En Bättre Sits som vi belyst sjöfarten och flyget”, sade Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland

”Vi måste skapa goda resandemöjligheter tillsammans! Man ska kunna leva ett bra liv var man än bor i regionen”, sade Bertil Kinnunen (S), Landstinget Uppsala län

”Håll fast vid resenärsperspektivet! Tänk ur deras perspektiv först! Vad är det vi ska göra för att resenärerna ska få en bättre vardag?”, sade Mats Gunnarsson (MP), Region Örebro län.

Infrastruktur och kollektivtrafik kan ses som ett avtal: om vi får bra infrastruktur kan vi också se till att det finns bra kollektivtrafik. Knyts länens kollektivtrafiksystem ihop, blir de mer användbara och kan nyttjas av fler. Detta är nödvändigt eftersom att vi ser en utveckling där allt fler människor pendlar allt längre. I denna utveckling har bilen varit framträdande. Men målet är att fler ska åka kollektivt. Konkreta förslag på åtgärder är att få fler och snabbare tåg på stråken in mot Stockholm, fullfölja planerna på fyrspår på Mälarbanan och dubbelspår på Svealandsbanan. På ännu längre sikt bör Ostlänken tas vidare norrut från Järna.

”Sjöfarten måste öka! Våra hamnar måste användas på ett bättre sätt. Järnvägen kommer inte att räcka till”, sade Viking Jonsson (S) Regionförbundet Sörmland om godstransporterna i Östra Mellansverige.

Inom godstransportområdet finns det stor potential i att göra mindre åtgärder. Vi kan förlänga mötesspår, bygga bort backar och höja broar för att optimera befintligt system. Samverkan är en nyckel till att komma framåt och ge rätt förutsättningar. När det gäller varudistributionen till exempel,kan kommuner samverka för att ha samma regler.

”Om olika regler för till exempel miljözoner gäller i två grannkommuner skapar det förvirring hos dem som ska leverera, sade Fredrik Idevall, Region Örebro län.

Vad händer nu?
Den regionala systemanalysen spelar roll i ett större sammanhang. I ett första steg ska prioriteringarna till systemanalysen listas. När den är klar lämnas den över till Trafikverket som regionens samlade syn. Under 2016 väntas en infrastrukturproposition och 2018 väntas regeringen ta beslut om en ny nationell trafikplan från 2017 till 2029.

”Vi vill alla bidra till att knyta ihop våra viljor och göra något större tillsammans”, sade Kristofer Tamsons (M).

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login