Mer om skolbibliotek och samverkan

By on 12 december, 2022
Lindbackaskolans skolbibliotek.
Bild: LindeKultur

Mer om skolbibliotek och samverkan i Lindesbergs nya biblioteksplan. I Lindesbergs kommun nya Biblioteksplan för 2023–2026 får skolbiblioteken mer plats än tidigare, och Tillväxtförvaltningen (med ansvar för folkbiblioteken) ska samverka mer med Barn- och utbildningsförvaltningen (med ansvar för skolbiblioteken) för att tillsammans förbättra förutsättningarna för barn och ungas läsförståelse.

”I Lindesbergs kommun kan den samlade biblioteksverksamheten bidra till betydande kunskapsförmedling och kompetenshöjning genom att ett systematiskt läsfrämjande arbete bedrivs där folkbiblioteket och skolbiblioteken samverkar och tillsammans utformar arbetsmetoder som ökar läsförståelsen”, heter det i förslaget till Biblioteksplan.

Lindesbergs kommuns senaste biblioteksplan (2017-2020) skulle ha reviderats under 2019 och antagits i kommunfullmäktige under 2020 tillsammans med ”en samlad analys av hur verksamheten utvecklats och hur intentionerna i planen förverkligats i de olika nämndernas verksamheter.”

Nu är den klar och ska först antas av Tillväxtnämnden och Barn- och utbildningsnämnden på sina kommande sammanträden innan planen slutligen ska antas av Kommunfullmäktige.

Ett stöd för förtroendevalda och tjänstepersoner

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Syftet med biblioteksplanen är att ge vägledning för bibliotekens verksamheter. Biblioteksplanen är också ett stöd för förtroendevalda och tjänstepersoner i frågor som rör biblioteksutveckling, läsning, kunskap och livslångt lärande.

Lindesbergs kommuns biblioteksplan omfattar kommunens biblioteksverksamhet som består av folkbibliotek, filialbibliotek, biblioteksbuss och skolbibliotek. Planen är utarbetad av tillväxtförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och antas slutligen av kommunfullmäktige.

Lindesbergs kommuns biblioteksplan 2023–2026 är en kommunövergripande samordningsstrategi för biblioteksverksamheten för att möta dagens och morgondagens biblioteksbehov. Förslaget är att under 2022–2026 prioritera arbetet mot följande mål:

  • Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen skapar formaliserad samverkan för den samlade biblioteksverksamheten i Lindesbergs kommun.
  • Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen samverkar i syfte att förbättra förutsättningarna för barn och ungas läsförståelse.

….

Utdrag ur Lindesbergs kommuns Biblioteksplan 2023–2026:

Skolbibliotek

Alla skolor ska ha ett skolbibliotek. Skolbiblioteket är en del av den pedagogiska verksamheten i skolan och kan organiseras så att det på olika sätt stärker elevernas utbildning. Skolbibliotekets uppdrag att vara en pedagogisk resurs för skolans elever och lärare i deras uppdrag att stimulera och ge stöd till eleverna i deras språk-, läs- och kunskapsutveckling.

Enligt Skolinspektionen krävs ett organiserat samarbete mellan en skola och ett folkbibliotek för att kravet på tillgång till skolbibliotek ska anses vara uppfyllt.

Skolbiblioteket ska vara anpassat för elevernas behov att främja språkutveckling och stimulera till läsning

Att ha en god läsförmåga är en avgörande kompetens för en elevs skolutveckling och arbetet med att nå läroplanens mål. Att främja läsintresset, både att läsa skönlitteratur och att ta del av faktatexter, är en framgångsfaktor i skolans uppdrag i att ge eleverna en god läskompetens. Grundskolan i Lindesberg arbetar läsfrämjande men ytterligare insatser behövs.

Att många nyanlända barn och unga påverkas av hur förskolan och skolan, men också folkbiblioteken, arbetar med tillgänglighet, läsfrämjande och integration är i det närmaste en självklarhet.

Gemensamma utmaningar

Enligt Statens medieråds rapport Unga & medier lägger barn och unga allt mindre tid på att läsa böcker och tidningar, samtidigt som många unga själva anser att de borde läsa mer. Samtidigt uppvisar fler elever en bristande läsförmåga. För att klara skolan och de krav som samhället ställer behöver barn och unga ha ett språk som utvecklas fullt ut. Att kunna läsa är en grund för ett aktivt deltagande i samhället, men att barn läser för nöje och upplevelse är också viktigt för deras utveckling och välmående.

Under barnets första år är språkutveckling som mest intensiv och påverkningsbar. Tidiga insatser är avgörande för att förbättra läsförmågan. Läsfrämjande insatser riktade till små barn är av stor betydelse för barnets fortsatta utveckling. I detta arbete är föräldrar, pedagoger och andra vuxna i barnets närhet viktiga.

I Lindesbergs kommun kan den samlade biblioteksverksamheten bidra till betydande kunskapsförmedling och kompetenshöjning genom att ett systematiskt läsfrämjande arbete bedrivs där folkbiblioteket och skolbiblioteken samverkar och tillsammans utformar arbetsmetoder som ökar läsförståelsen

Kultur | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login