Minska risken för översvämning på din fastighet

By on 14 september, 2022
Bild: Örebro kommun

Inför Dagvattnets dag 24 september uppmärksammar vi att vattnet är en värdefull resurs. Det gäller inte minst dagvatten, det vill säga regn och smältvatten, som vi alla kan hjälpas åt med att ta hand om på ett bättre sätt. Då minskar risken för översvämning på din fastighet vid skyfall.

Vatten som når marken via nederbörd, i form av regn eller smältvatten från snö, kallas för dagvatten. Genom att ta hand om dagvattnet på din tomt på ett klokt sätt kan du minska risken för översvämning på fastigheten, minska mängden föroreningar som hamnar i naturen och minska belastningen på kommunens ledningsnät och avloppsreningsverk.

I en del områden med kommunalt vatten och avlopp finns även en dagvattenanslutning. Där rinner dagvattnet, via den kommunala dagvattenledningen, ut i ett närliggande vattendrag eller sjö. Men många fastighetsägare behöver själva ta hand om dagvattnet. Och även om man har kommunal dagvattenanslutning är det klokt att förbereda sig för kraftiga skyfall.

Tre tips till fastighetsägare

Led bort vattnet eller använd regntunnor
– Vatten från stuprör kan ledas ut till gräsmatta, planteringar eller underjordiska magasin, berättar Emma Stenmark, VA-ingenjör på Tekniska förvaltningen på Örebro kommun. Med regntunnor vid stuprören kan planteringar vattnas med regnvatten i stället för med dricksvatten från kranen. Det finns många smarta lösningar för dagvattenhantering på marknaden.

Tak över källartrappan

Källargarage och källartrappor är känsliga platser där nederbörd kan ställa till problem. Där finns ofta en brunn som ska leda undan vatten, men vid riklig nederbörd hinner vattnet ofta inte rinna undan tillräckligt snabbt, vilket kan leda till översvämning. Åtgärder som kan minska risken för översvämning är att bygga ett tak över källartrappan, lägga singel eller grus på garagenedfarten och anlägga en liten vall uppe vid garagenedfartens topp.

Mindre hårda ytor – mer gräs eller grus

Ett tredje tips är att minska mängden ogenomträngliga material som asfalt, på garageuppfarter och innergårdar. När det regnar på en asfalterad garageuppfart sköljs oljerester och metallpartiklar från fordon ner i dagvattenbrunnen och föroreningarna följer med ut i våra vattendrag och sjöar.

– Välj i stället till exempel grus, betonghålsten eller rasterplattor som vattnet kan tränga igenom eller led ut vattnet från hårdgjorda ytor mot planteringar eller underjordiska magasin, tipsar Emma Stenmark, VA-ingenjör på Tekniska förvaltningen på Örebro kommun. När regn och smältvatten från snö leds ut på gräsmattan fångas en del föroreningar upp när vattnet sipprar ner genom marken.

Ju fler som hjälps åt med att ta hand om dagvattnet på ett bra sätt, desto bättre förberedda är vi inför kraftiga skyfall.

På orebro.se/dagvatten finns mer tips kring hanteringen av dagvatten.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

 

You must be logged in to post a comment Login