Örebro län får två nya naturreservat och ett reservat blir större

By on 21 april, 2022
Naturreservat Kvinnerstatorp, blåsippor.
Foto Erik Göthlin

Länsstyrelsen i Örebro län bildar två nya naturreservat, Kvinnerstatorp i Örebro kommun och Limstensgruvorna i Lekebergs kommun. Dessutom blir naturreservatet Dragtjärn i Lindesbergs kommun större.

Kvinnerstatorp ligger i anslutning till två kalkbrott och naturvärdena i området är till stor del knutna till den rika kalkförekomsten. Många sällsynta kärlväxter och svampar som gynnas av den kalkrika miljön trivs i området. Såhär års blommar rikligt med blåsippa och senare i sommar kan det dyka upp orkidéer som purpurknipprot och skogsknipprot. Speciell för området är den lilla sällsynta hällebräckan som är ettårig och behöver kala hällmarker för att klara konkurrensen från andra arter. I Kvinnerstatorp har 24 rödlistade, hotade, arter noterats som som t.ex. raggtaggsvamp, violgubbe, grangråticka och bullspindling.

Även Limstensgruvorna är ett kalkrikt område, vilket inte minst hörs på namnet då ordet limsten betyder kalksten. I området finns kalkbrott med lodytor skapade genom äldre tiders kalkbrytning som utgör växtunderlag för stort antal kalkgynnade mossor. bl.a. grov fjädermossa, platt fjädermossa, trubbfjädermossa, guldlockmossa. Såhär på våren kan också blommande tibast och vårärt ses i området. Liksom i Kvinnerstatorp finns ett stort antal rödlistade svamparter i Limstensgruvorna som lever i symbios med barrträdens rötter, s k mykorrhizasvampar t.ex. grantaggsvamp, grangråticka och barrviolspindling.

– Länsstyrelsen tar nu ytterligare steg för att skydda länets värdefulla naturmiljöer. De tre nya och utvidgade reservatsområdena är redan idag välbesökta områden som hyser höga naturvärden i olika former och bidrar till länets friluftsliv, säger Johan Karlhager, enhetschef Naturskyddsenheten, Länsstyrelsen Örebro län.

Den sammanlagda areal som nu skyddas omfattar 52 hektar.

Därför skyddar man natur

Naturreservat är det vanligaste sättet att skydda natur. Ett naturreservat kan bildas på statlig, privat eller kommunal mark genom beslut av länsstyrelsen eller kommunen.

I Örebro län finns det totalt drygt 290 naturreservat, både statliga och kommunala, och de två nationalparkerna Tiveden och Garphyttan.

Naturområden som nu skyddas

Nya naturreservat

  • Kvinnerstatorp (Örebro kommun) 23 hektar. Kvinnerstatorp har höga naturvärden knutna till äldre barrskog och blandskog på kalkgrund. Reservatet har sannolikt lång kontinuitet som trädbevuxet och svampfloran är mycket artrik. Flera stigar finns i området.
    .
  • Limstensgruvorna (Lekebergs kommun) Länk till annan webbplats. 17 hektar. Reservatets skyddsvärda naturtyper utgörs av kalkbarrskog och rikkärr med höga naturvärden. I området finns kalkbrott med lodytor skapade genom äldre tiders kalkbrytning som utgör växtunderlag för ett kalkgynnade mossor. Skogen är rik på död ved, vilket gynnar vedlevande insekter, mossor, lavar och svampar och floran omfattar ett stort antal kalkgynnade arter.

Utvidgning av befintligt naturreservat

  • Dragtjärn (Lindesbergs kommun) utvidgas med 10 hektar. Liksom det befintliga naturreservatet Dragtjärn så uppvisar även utvidgningsdelen en variation av tämligen opåverkade naturtyper som är typiska för länets nordliga barrskogar. Utvidgningsdelen inkluderar också närmare en kilometer av den mycket populära och välanvända Bergslagsleden. Det befintliga naturreservatet Dragtjärn ligger i Ljusnarsbergs kommun medan den del som nu utvidgas ligger i Lindesbergs kommun. Totala arealen för naturreservatet Dragtjärn blir nu 374 hektar.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login