Pliktverkets information ökar kunskaperna om totalförsvarsplikten

By on 25 augusti, 2023
Bild: Plikt- och prövningsverket

Att känna till vilka skyldigheter man har kopplat till lagen om totalförsvarsplikt är viktigt, både för samhället och för den som är totalförsvarspliktig. Varje år kommunicerar Plikt- och prövningsverket med över 100 000 ungdomar för att informera dem om detta.

När Plikt- och prövningsverket mäter effekten av de kampanjer som genomförs ser man tydligt att vår information gör skillnad vad gäller kunskaperna.

För att veta hur väl vi lyckas med vår information gör vi årligen en noll- och effektmätning för att ta reda på om ungdomar känner till sina skyldigheter innan de fått information från oss (nollmätning) och om kunskapen förändras efter att de har fått information från oss (effektmätning).  

Kraftig kunskapshöjning

I årets effektmätning kan man se att fler än 9 av 10 ungdomar vet om att de måste svara på mönstringsunderlaget om de får det hemskickat. Det är en ökning från nollmätningen då knappt 7 av 10 ungdomar sa att de kände till det. Den största ökningen ser man i gruppen som har båda föräldrarna födda utanför Norden, där ökar kunskapen med nästan 100 procent, från 4,5 till 8,5 av 10 ungdomar.  

Kunskapen om att det är obligatoriskt att komma till mönstringen har även den ökat markant, under nollmätningen trodde 6 av 10 ungdomar att det är obligatoriskt att komma om de blir kallade. I effektmätningen har den siffran ökat till 9 av 10.

Även på frågan om huruvida det är obligatoriskt att göra värnplikt om en blir inskriven till det ser man en stor ökning. I nollmätningen svarade 7 av 10 att det var obligatoriskt och i effektmätningen svarar fler än 9 av 10 att det är obligatoriskt.

– Vi är för många en av de första myndigheterna de kommer i kontakt med och därför är vårt informationsuppdrag oerhört viktigt för att öka deras kunskap om sina skyldigheter. Att vi ökar deras kunskaper är ett gott betyg och gör att de är mer förberedda på vad som kommer att ske. Vi ser också en klar förbättring i kunskaperna hos de cirka 13 procent av ungdomarna i undersökningen vars föräldrar är båda födda utanför Norden, säger Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef på Plikt- och prövningsverket.

Inställning till försvar och värnplikt

Nästan alla ungdomar som svarat på undersökningen tycker att det är viktigt att Sverige har ett försvar. Det är heller ingen skillnad mellan någon av undergrupperna i undersökningen.

Även ungdomarnas inställning till att göra värnplikt undersöks. Där kan man se att 5 av 10 ungdomar tycker att det skulle vara positivt att göra värnplikt. Däremot kan man se skillnader mellan könen där 6 av 10 män är positiva medan 4 av 10 kvinnor är det. Ungdomar som själva eller med båda föräldrarna födda utanför Norden är något mindre positiva, 4,5 av 10.

– Viktigt att komma ihåg är att vi har en lag om totalförsvarsplikt. Det innebär att Plikt- och prövningsverket har rätt att skriva in den vi anser bäst lämpad att genomföra utbildningen. Den personliga inställningen påverkar inte det beslutet. Individens inställning är underordnad Sveriges behov av ett starkt försvar, säger Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef på Plikt- och prövningsverket.  

Kriget i Ukraina påverkar inställningen till värnplikt

Vid den förra effektmätningen, som gjordes sommaren 2022 efter starten av kriget i Ukraina, kunde man se att intresset för att göra värnplikt ökat som en följd av kriget. Ungefär 3 av 10 ungdomar uppgav då att kriget hade påverkat deras intresse att göra värnplikt och av de som påverkats uppgav 6 av 10 ungdomar att deras intresse hade ökat.

Vid effektmätningen i år var andelen som uppgav att kriget påverkat deras intresse ungefär lika stor som föregående år men siffran över de som blivit mer intresserade har nu ökat från 6 av 10 till 8 av 10 ungdomar.

– Det är mycket intressant att av de ungdomar som påverkats av kriget är det fler som  uppger att de blivit mer intresserade av att göra värnplikt. Medvetenheten om kriget har alltså inte minskat hos ungdomarna och berör fortfarande, säger Marinette Nyh Radebo

Sverige
Örebronyheter

Källa: Plikt- och prövningsverket
Fakta
I myndighetsinstruktionen har Plikt- och prövningsverket ett informationsuppdrag som säger att vi ska informera ungdomarna om deras rättigheter och skyldigheter kopplat till lagen om totalförsvarsplikt. Det innefattar bland annat skyldigheten för de som får mönstringsunderlaget att de ska svara på det, att komma till mönstringen om de blir kallade och deras skyldighet att genomföra grundutbildning med värnplikt om de blir inskrivna.
Undersökningen genomförs under höst och vår av Novus på uppdrag av Plikt- och prövningsverket. Den omfattar ett riksrepresentativt urval av 1 000 ungdomar födda 2005, med 50 procent män och 50 procent kvinnor, varav cirka 23 procent tillhör gruppen med en eller två föräldrar som är födda utanför Norden.

You must be logged in to post a comment Login