Polisens forensiska verksamhet är fortsatt underdimensionerad

By on 25 januari, 2023
Arkivbild

För att Polismyndigheten ska kunna uppnå sitt mål för 2024 om framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring har den forensiska verksamheten en viktig roll. Men kapaciteten är eftersatt, framför allt när det gäller den it-forensiska verksamheten.

Det visar en ny utvärdering från Brå.

Polisens forensiska verksamhet ska hjälpa utredningsverksamheten med att säkra och undersöka digitala och fysiska spår. Den forensiska verksamheten delas in i tre grenar: kriminaltekniskt fältarbete, laborativ forensik samt it-forensik. Resultaten från den forensiska verksamheten spelar en viktig roll i att vägleda utredningar framåt och för att få fram teknisk bevisning i brottmål.

Polismyndigheten har sedan tidigare varit medveten om att den forensiska verksamheten har varit underdimensionerad. När myndigheten fått stora resursförstärkningar de senaste åren har man därför velat satsa på just den forensiska verksamheten. Brås utvärdering visar dock att verksamheten fortfarande är eftersatt.

– Antalet anställda inom den forensiska verksamheten har ökat men inte mer än myndigheten totalt sett, och i mindre utsträckning än utredningsverksamheten, som är beställare av de forensiska undersökningarna. Det leder till att man inte kan möta efterfrågan, säger Anna-Lena Beutgen, utredare på Brå.

De långa handläggningstiderna hos de forensiska verksamheterna leder till att utredningsledare ibland avstår från att göra beställningar. Istället låter de andra funktioner inom myndigheten säkra spår i exempelvis mobiltelefoner även om det innebär en risk att kvaliteten blir sämre.

It-forensiken är den del av verksamheten som har svårast att få kapaciteten att räcka till. Under åren 2017–2021 ökade produktionen av it-forensiska utredningar med 38 procent, men antalet it-forensiker ökade med endast 17 procent. Nio av tio it-forensiker ser den höga arbetsbelastningen som ett stort hinder för verksamhetens effektivitet.

– Det är tydligt att det behövs mer personal till de forensiska verksamheterna, men det löser inte hela problemet. Det behöver bli tydligare vilka ärenden som ska prioriteras för att kunna använda verksamheten så effektivt som möjligt. Polisen behöver även öka den forensiska kunskapen inom hela myndigheten, så att utredningsledare kan göra bättre beställningar och andra funktioner kan avlasta specialisterna med enklare undersökningar, säger Linnea Littman, utredare på Brå.

Sverige
Örebronyheter

Källa Brå
Om utvärderingen:
Brå har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera satsningen på 10 000 nya polisanställda. Det här är den första delrapporten inom ramen för uppdraget. I rapporten utvärderar Brå i vilken utsträckning den forensiska verksamheten har tagit del av resurstillskotten under åren 2017–2021, hur resultaten har utvecklats under samma tidsperiod samt vilka kvarstående hinder det finns för att uppnå en effektiv forensisk verksamhet. Resultaten bygger dels på analyser av verksamhetsstatistik över produktion och personal i den forensiska verksamheten, dels på enkätundersökningar till åklagare och medarbetare inom polisen.
Nästa delrapport, om resursfördelning och personaltillväxt inom Polismyndigheten, publiceras i mitten av februari. Hela uppdraget ska slutredovisas senast våren 2026.

You must be logged in to post a comment Login