Regionalt fokus på principen om armlängds avstånd

By on 12 april, 2023
↑↑ Föreläsningen på filmen tar sin utgångspunkt i utredningen ↑↑
Perspektiv på konstnärlig frihet, del 1

Regionalt fokus på principen om armlängds avstånd i kulturen, politikerna i Specifika samverkansrådet kultur i Region Örebro län vill utreda möjligheterna till en seminarieserie i länet om hur armlängds avstånds-principen inom kulturen ska efterlevas på regional och kommunal nivå.

Region Örebro län har fyra specifika samverkansråd som forum för samverkan med Region Örebro län och länets kommuner i gemensamma frågor, däribland Specifikt samverkansråd för kultur.

Uppdraget för de fyra samverkansråden är att inom sina respektive verksamhetsområden: 1) Initiera och samråda om frågor inom verksamhetsområdet som är strategiska och viktiga för Örebro län; 2) Samordna det regionala utvecklingsarbetet med det lokala utvecklingsarbetet; 3) Vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning.

Specifika samverkansrådet för kultur leds av ordföranden i regionala kulturnämnden Torbjörn Ahlin (C) med en representant och ersättare för respektive kommun i Örebro län. Lindesbergs kommun representeras av Tom Persson (SD) med Conny Ärlerud (M) som ersättare.

På samverkansrådets senaste sammanträde (17 mars) diskuterades bland annat principen med armlängds avstånd inom kulturen enligt protokollet:

”Torbjörn Ahlin berättar kort om principen armlängds avstånd och om regionens inställning till detta. Det är delvis enkelt för regionen att hålla sig till principen då vi inte själva producerar kultur, undantaget institutionerna. När det gäller institutionerna så hanteras frågan delvis genom att dessa drivs som egna bolag.

När det gäller stöd till kulturliv och civilsamhälle så är regionens ställningstagande att regionen inte ska ha någon åsikt om den verksamheten som bedrivs i föreningar och andra verksamheter. Vissa krav finns dock på till exempel demokrati och icke diskriminering och att stödet fördelas med ambitionen att främja bland annat en geografisk och socioekonomisk bredd.

Myndigheten för kulturanalys, MYKA, har tagit fram en rapport som har tittat på hur armlängds avstånds-principen efterlevs i Sverige, både på nationell, regional och kommunal nivå.

Förslag: Kan vi ta den här filmen och göra en seminarieserie i Örebro län?

Beslutas: Att uppdra åt område kultur och ideell sektor hos regionen att utreda hur en sådan seminarieserie skulle kunna se ut och genomföras.”

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login