Riksantikvarieämbetet föreslår ingen utökning av Villingsbergs herrgård i Karlskoga

Av på 21 oktober, 2018
Villingsbergs herrgård i Karlskoga (ej utökning)

Riksantikvarieämbetet har beslutat föreslå för regeringen förändringar av sju befintliga statliga byggnadsminnen runt om i landet. För sex av byggnadsminnena innebär förslagen att de utökas. Det är regeringen som fattar de slutgiltiga besluten.

Riksantikvarieämbetet arbetar fortlöpande med att se över de statliga byggnadsminnena och vilka skyddsbestämmelser som gäller för dessa. Den 15 oktober beslutade Riksantikvarieämbetet att föreslå förändringar för sju av de befintliga statliga byggnadsminnena. I sex av fallen handlar det om kompletterande utökningar av befintliga byggnadsminnen. 


Villingsbergs herrgård i Karlskoga (ej utökning) – Revidering av beslut för det statliga byggnadsminnet Villingsbergs herrgård, Villingsberg 1:2, Karlskoga kommun, Örebro län

Riksantikvarieämbetet översänder enligt 3 § förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen ett förslag till revidering av beslut för det statliga byggnadsminnet Villingsbergs herrgård.

Redogörelse för ärendet
Regeringen beslutade 1947 att Villingsbergs herrgård skulle utgöra statligt byggnadsminne och fastställde 1995 skyddsbestämmelser för anläggningen. Vid samrådsmöten har det framkommit att byggnadsminnet omfattar delar som inte ingår i Fortifikationsverkets fastighetsinnehav. Det vattenområde som idag ingår i byggnadsminnet förvaltas inte av Fortifikationsverket. Ytterligare tre byggnader inom området föreslås även få exteriört skydd mot karaktärsförändringar.

Ett förslag till revidering av det statliga byggnadsminnet remitterades 2017-10-06 till den förvaltande myndigheten Fortifikationsverket som inte haft något att erinra mot förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av riksantikvarien Lars Amréus efter föredragning av handläggaren Jan Karlsson. Även överantikvarien Knut Weibull och t. f. enhetschefen Solveig McKenzie har varit med om den slutliga handläggningen.


− Anledningen till förslagen är att Riksantikvarieämbetet bedömer att anläggningarna i sin helhet har höga kulturhistoriska värden och att ytterligare byggnader därför bör omfattas av skydd, säger Jan Karlsson, handläggare på Kulturmiljöavdelningen.

De berörda statliga byggnadsminnena är:

  • Höjentorps kungsgård i Skara.
  • Revingehed i Lund
  • Eslövs station
  • Kvarteret Krubban på Östermalm i Stockholm
  • Linköpings slott
  • Domkyrkoberget i Strängnäs
  • Villingsbergs herrgård i Karlskoga (ej utökning)

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in