SD:are i Lindesberg tar plats i regionala kulturpolitiken

By on 24 januari, 2023
Bild: LindeKultur

Två Sverigedemokrater i Lindesberg tar nu plats i den regionala kulturpolitiken, Tommy Lönnström har utsetts till ledamot i Region Örebro läns kulturnämnd, Tom Persson har utsetts som Lindesbergs kommuns representant i regionens specifika samverkansråd för kultur.

”Vi kommer att skriva ihop ett gemensamt dokument om vad vi vill göra i de olika regionala uppdragen”, förklarar Tom Persson i ett mail: ”Jag vill gärna titta lite närmare på det arbete som redan bedrivits i samverkansrådet innan så att jag kan ta vid och driva utvecklingen framåt”.

Region Örebro län styrs av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i minoritet efter senaste valet till regionfullmäktige. I den politiska organisationen finns nio nämnder som har olika ansvarsområden – däribland kulturnämnden som bereder och beslutar i frågor inom regionens ansvarsområde som berör kulturliv och civilsamhälle.

Kulturnämnden har nio ledamöter med S, C och KD i majoritet och fem ledamöter från Örebro:

 • Torbjörn Ahlin (C) Kumla – ordförande
 • Ulla Bergström (S) Nora – vice ordförande
 • Wilhelm Sundman (L) Örebro – andre vice ordförande
 • Tommy Ahlberg (S) Örebro
 • Malin Silén (KD) Örebro
 • Charlotte Edberger (C) Örebro
 • Lucas Holmberg (M) Örebro
 • Vakant (SD) ?
 • Tommy Lönnström (SD) Lindesberg

Kulturnämnden har nio ersättare med följande partipolitisk och geografisk fördelning:

 • Fred Kiberu Mpiso (S) Degerfors
 • Margareta Borg (S) Örebro
 • Therese Magnusson (S) Laxå
 • Johan Svanberg (KD) Örebro
 • Frank Tholfsson (C) Kumla
 • Maud Hadders (M) Örebro
 • Geoffrey Lameck (M) Laxå
 • Oscar Lundmark (M) Örebro
 • Anna Stéen (SD) Kumla

Kulturnämnden ska i sitt uppdrag verka inom ramen för den så kallade kultursamverkansmodellen och ansvarar för det stöd som Region Örebro län ger till bland annat kulturinstitutioner. Nämnden beslutar om fördelning av ekonomiskt stöd till: Kultursamverkansmodellen och annan regionalt finansierad kultur; Föreningar; Studieförbund; Politiska ungdomsförbund; Kulturpris och kulturstipendier; Sociala innovationsmedel

Specifikt samverkansråd för kultur

Det regionala samverkansrådet har inrättat fyra specifika samverkansråd: 1) för folkhälsa; 2) för kultur; 3) för skola, utbildning och kompetensförsörjning; 4) för social välfärd samt vård och omsorg. De fyra specifika samverkansråden är forum för samverkan med Region Örebro län och länets kommuner i gemensamma frågor.

Lindesbergs kommun representeras i samverkansrådet för kultur 2023-2026 av Tom Persson (SD) som ordinarie ledamot med Conny Ärlerud (M) som ersättare. De båda är ordförande respektive vice ordförande i Lindesbergs kommuns tillväxtnämnd med ansvar för bland annat kultur och fritid.

Uppdraget för de fyra samverkansråden är att inom sina respektive verksamhetsområden: Initiera och samråda om frågor inom verksamhetsområdet som är strategiska och viktiga för Örebro län; Samordna det regionala utvecklingsarbetet med det lokala utvecklingsarbetet; Vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning

Region Örebro län: Kultur och civilsamhälle

”Vi skapar förutsättningar för att kulturen ska vara en naturlig del i din vardag. Vi skapar förutsättningar för ett starkt civilsamhälle som bidrar till den demokratiska utvecklingen. Vi arbetar för ökad delaktighet i samhället och ökad livskvalitet genom att stärka kulturliv och civilsamhälle. Det gör vi tillsammans med länets kulturaktörer, kommuner, folkbildningen, myndigheter och andra organisationer.”

Politik | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login