Tom Persson (SD) presenterar sig

By on 28 november, 2022
Bild: Mynewsdesk

Tillväxtnämndens nye ordförande Tom Persson (SD) presenterar sig. SD, M och LPO tar över kulturpolitiken i Lindesbergs kommun när de tre partierna – med stöd av KD och L – får majoritet i Tillväxtnämnden.

Tom Persson (SD) är ny ordförande i nämnden

Vem är han? Och vad vill han och SD med kulturpolitiken? Läs hans svar på LindeKulturs frågor.

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Landbygdspartiet Oberoende får med fem ledamöter majoritet i Tillväxtnämnden med följande ledamöter:

● Tom Persson (SD) – ordförande

● Conny Ärlerud (M) – vice ordförande.

● Rickard Jirvelius (SD)

● Pär-Ove Lindqvist (M)

● Anders Persson (LPO)

Oppositionen får fyra ledamöter:

● Mafih Mawlod (S)

● Sofie Krantz (S)

● Intisar Alansari (S)

● Magnus Storm (C)

När Magnus Storm (C) tillträdde som ordförande i den då nyinrättade Tillväxtnämnden (9 januari 2021) presenterades han i LindeKultur genom att besvara samma frågor som nu nämndens nye ordförande Tom Persson (SD) svarat på.

”Då jag mestadels verkat för kulturen inom ramen för kommunstyrelsen tidigare hoppas jag på att ha mer uttömmande svar när jag ytterligare i detalj satt mig in i arbetet och verksamheterna”, inleder han svaren.

Detta är Tom Persson:

Namn: Tom Persson
Ålder:46 år
Bor: Sällinge
Yrke: Psykolog
Parti: Sverigedemokraterna

Politiska uppdrag (kommunalt och regionalt): Ledamot regionfullmäktige, andre vice ordförande i beredningen för forskning- och utbildning, Ledamot i kommunfullmäktige, Ordförande i tillväxtnämnden, vice ordförande i kommunstyrelsen, styrelseledamot kommunala bolaget Linde Energi AB.

Att vara politiker med många uppdrag: Är både bra och dåligt. Ibland kan belastningen bli stor. Samtidigt har jag under föregående mandatperiod haft många olika uppdrag som bidragit till en bred erfarenhet. En bredd som jag tror kommer väl till pass i tillväxtnämnden som nu får utökade uppdrag.

….

”Vi i SD värnar särskilt om vårt lokala kulturarv”

Vad betyder kultur för dig personligen – och vilken roll tycker du att kulturen ska ha i samhället?

”För mig är kultur ett brett begrepp. Kultur spänner över så mycket från exempelvis konst, litteratur och musik till traditioner och kulturarvsmiljöer. Jag ser ett stort värde i detta och kulturen bidrar till att sätta en prägel på vårt samhälle samtidigt som det innefattar intressen som berikar livet och skapar välbefinnande. Ett rikt kulturliv kan såväl berika vår vardag som förebygga psykisk ohälsa, ensamhet och utanförskap. Kulturen innefattar något åt alla och ska vara så tillgänglig som möjligt för alla.”

Hur ser Sverigedemokraterna på kulturen i Lindesbergs kommun?

”Sverigedemokraterna värnar särskilt om vårt lokala kulturarv och den historia detta för med sig. Vi ser positivt på en verksamhet där kulturen och exempelvis turismen samverkar och vi vill arbeta vidare för detta. Lindesbergs kommun har ett rikt kulturliv som också satt kommunen på kartan genom exempelvis framstående musiker och konstnärer. Kulturen har en viktig roll i att skapa en känsla av gemensamhet i samhället. Sverigedemokraterna har också under föregående mandatperiod lagt ett nämndinitiativ för att införa en kulturarvsgaranti. Detta i syfte att öka intresset för historia och kultur bland barn och unga. Detta bör göras dels inom skolan för att ge jämlik tillgång till vårt kulturarv, men kan med fördel även genomföras inom övriga utbildningsenheter inom ramen för tillväxtnämnden.”

Ett kommunalt kulturpolitiskt program har ersatts av kommunens styrsystem – vad tycker du om det?

”Den nya styrmodellen är fortfarande i sin vagga och det återstår därför att se hur allting kommer att fungera. Att mer ansvar och kontroll övergår från politiker till tjänstemän har naturligtvis både för- och nackdelar men en förhoppning är att olika processer kan flyta på smidigare. Det är också positivt att nya styrmodellen ska öka möjligheterna att utvärdera resultaten av olika insatser. Det återstår dock att se hur väl detta faller ut”.

Tillväxtnämnden (där du är ordförande) har ansvaret för bibliotek och kulturarv/museer (lagstadgade) samt allmän kultur – vad är viktigt för dig inom dessa ansvarsområden?

”Jag brinner särskilt för vårt kulturarv som idag ges en relativt litet utrymme. Samtidigt är det ekonomiskt mycket oroliga tider och kommunen står inför stora utmaningar framöver. Att alla har tillgång till bibliotekens verksamhet är också viktigt, vilket kommer ställa krav på olika lösningar då kommunens ekonomi inte medger att samtliga samhällen i kommunen har stora bibliotek. Här tror jag på samverkan mellan olika nämnder för att hitta bra lösningar.”

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för skolbibliotek (lagstadgat) och kulturskolan – vad är viktigt för dig inom dessa ansvarsområden?

”Gällande skolbibliotek är det positivt att Lindbackaskolans skolbibliotek kan leverera den service som krävs till många. Samtidigt ser vi med oro på den centralisering av resurser till centralorten Lindesberg som sker. En tredjedel av kommunen består av glesbygd som också har rätt till denna service. Det behövs därför ständigt föras en dialog om hur dessa medborgare på bästa sätt ska ta del av skolbibliotekens service likväl som övrig kulturverksamhet. Skolbussen skulle kunna fylla ett glapp för skolor som saknar skolbibliotek. Alla möjligheter behöver undersökas.

Gällande kulturskolan är vi medvetna om de besparingskrav som funnits men vad jag vet ligger inga övriga besparingskrav idag och att kulturskolans verksamhet verkar fungera väl för tillfället. Kommunen stora behov inom flera sektorer och det är i nuläget svårt att sia om kommunens ekonomiska läge framöver. Kulturskolan utför ett viktigt arbete och vi tror på en fortsatt dialog och samverkan mellan nämndernas verksamheter för att garantera framtida goda möjligheter i en prövande tid.”

Kommunala fastighetsbolaget FALAB har ansvaret för bland annat Stripa gruvmiljö – hur tycker du att Stripa ska utvecklas eller avvecklas?

”Det pågår fortfarande en utredning avseende kulturarvsmiljöer där Stripa gruva ingår. Först när detta blivit presenterat kan vi veta hur vi går vidare. Vi ser ett stort värde i kulturarvet och tillsammans med civilsamhället hoppas vi att kommunen kan bevara och utveckla verksamheten vid Stripa gruva.”

Region Örebro län har ansvaret för den regionala fördelningen av kulturmedel till länets kommuner – hur vill du verka för att Lindesbergs kommun får del av mer regional kultur?

”I och med att jag är ledamot i regionfullmäktige har jag möjlighet att påverka inom vår politiska grupp med rösträtt för hur vårt parti ska påverka såväl den regionala budgeten i stort som fördelningen av regionala kulturmedel. Jag tror detta är den effektivaste vägen att gå.”

Räcker kultursamtal som mötesplattform mellan politiker, tjänstemän och kommunens kulturaktörer – eller kan det vara aktuellt att jobba vidare med ett kommunalt samarbetsforum för kulturen (som föreslogs i ett medborgarförslag 2019 och i en utredning 2014)?

”Kultursamtal tycker vi räcker i nuläget med tanke på kommunens storlek. Vi upplever att det finns goda samarbetsformer inom kommunen såsom exempelvis kultursamtalen.”

Politik | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login