Utred talibanernas förtryck av kvinnor och flickor

By on 27 maj, 2023
Bild: Amnesty International

Utred talibanernas förtryck av kvinnor och flickor som brott mot mänskligheten, talibanernas kraftiga inskränkningar av och olagliga angrepp på kvinnors och flickors rättigheter måste utredas som brott mot mänskligheten genom förföljelse på grund av kön.

Det säger Amnesty International och Internationella juristkommissionen (ICJ) i en gemensam rapport i dag.

Rapporten ”The Taliban’s war on women: The crime against humanity of gender persecution in Afghanistan” innehåller en detaljerad juridisk analys som visar att talibanernas omänskliga begränsningar av kvinnors och flickors rättigheter i Afghanistan – inklusive fängslanden, påtvingade försvinnanden, tortyr och andra övergrepp – kan utgöra brott mot mänskligheten enligt Romstadgans artikel 7.1 för Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

Amnesty och ICJ uppmanar åklagarna vid ICC att inkludera brott mot mänskligheten genom förföljelse på grund av kön i den pågående utredningen av situationen i Afghanistan. Organisationerna uppmanar också stater att utöva universell jurisdiktion och att använda andra lagliga verktyg för att ställa talibaner som misstänks för folkrättsbrott inför rätta.

– Talibanernas förföljelser på grund av kön är så omfattande, allvarliga och systematiska att de sammantaget utgör ett landsomfattande förtryckande system som underordnar och marginaliserar kvinnor och flickor. Vår rapport visar att det uppfyller alla fem kriterier för att kvalificera sig som ett brott mot mänskligheten genom förföljelse på grund av kön, säger Santiago A. Canton, generalsekreterare för Internationella juristkommissionen.

– Efter maktövertaget har talibanerna infört fullkomligt omänskliga begränsningar av kvinnors och flickors rättigheter i Afghanistan. Det som sker är ett krig mot kvinnor: de portas från det offentliga livet, nekas utbildning, förbjuds att arbeta och hindras från att röra sig fritt. Om de protesterar mot förtrycket blir de fängslade och torterade, eller utsatta för försvinnanden. Detta är internationella brott som är organiserade, utbredda och systematiska, säger Agnès Callamard, generalsekreterare för Amnesty International.

Rapporten täcker perioden från talibanernas maktövertagande i augusti 2021 fram till januari 2023, och analysen baseras på en växande mängd bevis från pålitliga källor, inklusive Amnestys rapport Death in Slow Motion från 2022, civilsamhällets organisationer och FN-organ.

Den innehåller också en rättslig bedömning av varför kvinnor och flickor som flyr förföljelse i Afghanistan bör betraktas som flyktingar i behov av internationellt skydd. Rapporten kompletterar det arbete som utförs av FN-experter och kvinnorättsgrupper och som lägger grunden för de kraftfulla insatser som krävs för att säkerställa rättvisa, ansvarsutkrävande och gottgörelse för brotten mot mänskligheten genom förföljelse på grund av kön.

Andra klassens medborgare

Efter talibanernas maktövertagande har kvinnor stängts ute från politiska uppdrag och de flesta yrken i den offentliga sektorn. Kvinnor och flickor äldre än 12 år tillåts inte längre att gå i skolan, vilket även hindrar dem från att studera vidare på universitetet och begränsar deras jobbmöjligheter än mer.

Talibanerna har monterat ner det tidigare stödet till överlevare av könsbaserat våld, vilket ytterligare undergräver afghanska kvinnors och flickors rättigheter. Att kvinnor inte heller tillåts att arbeta i icke-statliga organisationer eller för FN är andra exempel på könsdiskriminering. Kraven på att kvinnor måste resa med en mahram (manlig släkting), inte får lämna hemmet om det inte är nödvändigt, och talibanernas strikta regler för klädsel kränker kvinnors rörelsefrihet och frihet att välja hur de ska klä sig.

De diskriminerande restriktionerna strider mot Afghanistans åtaganden kring mänskliga rättigheter i flera internationella överenskommelser som landet har undertecknat, bland annat FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (Kvinnokonventionen) och Barnkonventionen.

Kvinnor och flickor som inte följer de diskriminerande mahramrestriktionerna eller som deltar i fredliga demonstrationer har blivit godtyckligt frihetsberövade av talibaner för så kallade ”moralbrott”.

Kvinnor som har protesterat mot de kränkande och restriktiva påbuden och reglerna har utsatts för övervåld, olagliga frihetsberövanden, tortyr och annan illabehandling. Deras rätt till yttrandefrihet, föreningsfrihet, frihet att delta i fredliga sammankomster och frihet att delta i det offentliga har kränkts.

– Restriktionerna är tydligt riktade mot kvinnor och flickor specifikt. De kränker kvinnors och flickors rättigheter och utestänger dem från att delta i samhället. Afghanska kvinnor och flickor tvingas leva som andra klassens medborgare. De tystas och osynliggörs. Denna förföljelse på grund av kön syftar till att utplåna kvinnors och flickors handlingsfrihet i nästan alla aspekter av deras liv, säger Agnès Callamard.

De många fall av godtyckliga gripanden och frihetsberövanden, tortyr och annan misshandel av kvinnor och flickor som deltagit i fredliga protester eller anklagats för så kallade ”moralbrott” bör också utredas som möjliga brott mot mänskligheten i form av fängslanden, påtvingade försvinnanden och tortyr enligt artikel 7 i Romstadgan.

Utbredda och systematiska angrepp på kvinnor och flickor

Varje kvinna och flicka i Afghanistan riskerar att bli förföljd av talibanerna, grundat på direktiv och beslut på central nivå i talibanernas de facto myndigheter. Politiken genomdrivs med påtvingade försvinnanden, ett systematiskt bruk av frihetsberövanden, tortyr och annan illabehandling. I genomförandet av de förtryckande handlingarna använder talibanerna den tidigare regeringens säkerhetsapparat, polisiära inrättningar och fängelser.

Talibanerna har konsekvent riktat in sig på kvinnor och flickor som deltagit i fredliga protester och utsatt dem för godtyckliga gripanden, frihetsberövanden och påtvingade försvinnanden. Frihetsberövade kvinnor har utsatts för tortyr och annan illabehandling och tvingats underteckna ”bekännelser” eller löften om att inte protestera igen.

De alltmer begränsande restriktionerna och det rutinmässiga våldet mot fredliga protester utgör sammantaget ett organiserat system av förtryck, vilket uppfyller ett av kriterierna för att handlingar ska utgöra brott mot mänskligheten enligt artikel 7 i Romstadgan. Ytterligare ett kriterium är uppfyllt genom att offentliga resurser, exempelvis polisen, har använts för att genomföra dessa brott: det tyder på att talibanerna agerat med insikt och vetskap om att de enskilda handlingarna ingår i ett större sammanhang av övergrepp riktade mot kvinnor och flickor.

– Vår rapport ger heltäckande och fördjupade perspektiv som understryker omfattningen av och allvaret i talibanernas brott. Det krävs en drastisk och brådskande förändring av det internationella samfundets förhållningssätt till talibanernas flagranta och brottsliga handlingar som hindrar kvinnor och flickor i Afghanistan från att utöva de flesta av sina mänskliga rättigheter, säger Santiago A. Canton.

Vägen framåt

I rapporten ger Amnesty och Internationella juristkommissionen rekommendationer om hur det internationella samfundet måste agera för att stoppa talibanernas system av förföljelse baserat på kön och den straffrihet som upprätthåller det.

19 juni till 14 juli genomförs det 53:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter, som ska behandla situationen för kvinnor och flickor i Afghanistan. Det blir ett viktigt tillfälle för stater, civilsamhället och oberoende experter att diskutera talibanernas förföljelse baserat på kön och andra överträdelser mot folkrätten.

Vid sitt 54:e möte i oktober 2023 måste FN:s råd för mänskliga rättigheter förnya och stärka mandatet för FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Afghanistan. Mötet måste även ta brådskande steg för att skapa en oberoende internationell ansvarsutkrävande mekanism som kan utreda folkrättsbrott och andra allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, samt samla in och sammanställa bevis inför framtida insatser för ansvarsutkrävande, inklusive åtal i rättvisa rättegångar.

– Afghanska kvinnor och flickor utsätts för ett brott mot mänskligheten när de förföljs på grund av sitt kön. Brottets allvar kräver en mycket kraftfullare internationell reaktion än vad vi hittills sett. Det finns bara ett acceptabelt resultat: att detta system av förtryck och förföljelse på grund av kön avvecklas, säger Agnès Callamard.

– Att hålla talibanerna straffrättsligt ansvariga och ta itu med den otyglade straffriheten för de allvarliga brott som dokumenteras i denna rapport är nödvändigt för att säkerställa rättvisa för de som överlevt talibanernas avskyvärda metoder. Vi kan inte tillåta oss att svika Afghanistans kvinnor och flickor, säger Santiago A. Canton.

Afghanistan
Örebronyheter

Källa: Amnesty International

You must be logged in to post a comment Login