Vildsvin i tätbebyggt område

Av på 24 juli, 2022
Arkivbild

Vildsvinen i Askersunds kommun har etablerat sig och vi har fått vänja oss vid att de söker sig in i tätorten. Detta medför problem för både markägare, invånare och kommunen. Vildsvinen förstör gräsmattor och odlingar. En del svin har till och med lärt sig att välta sopkärl i sin jakt på föda.

Vildsvin kan skapa oro när de uppehåller sig i samhället. Miljöförvaltningen har ambitionen att verka för en samverkan med angränsande jaktlag och i dialog få till åtgärder.

Av säkerhetsskäl går det normalt inte att skjuta vildsvin inom detaljplanerat område. Möjligen att det går att störa vildsvinen dagtid i deras daglegor med jägare och hund samt att anordna lämpliga åtelplatser där avskjutning kan ske.

Miljöförvaltningen får in klagomål om vildsvin och hjälper till i den mån det går. Miljöförvaltningen har inte befogenhet att bevilja tillstånd för jakt på egen tomtmark.

Vad räknas som en olägenhet?

Begreppet ”olägenhet för människors hälsa” i miljöbalken avser en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan på ett bestående sätt påverka människans hälsa negativt.

När det gäller skadedjur utomhus säger lagstiftningen att åtgärder ska vidtas endast om det finns hälsorisker, det vill säga smittspridning eller liknande, som är av stora och bestående. Enligt miljöbalken är det ägarens eller fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder.

Enligt miljöbalken bedöms inte vildsvinen som en olägenhet och är därför inte ett ärende för miljönämnden.

Skyddsjakt

Miljöförvaltningen samordnar kommunal skyddsjakt och har jägare som får avlossa skott inom område med detaljplan. Mindre insatser kan göras men utgångspunkten är att privata aktörer och jägare ansvarar för att bedriva jakt på bl.a. vildsvin. Var, när och andra förutsättningar som gäller för sådan jakt regleras i jaktlagstiftningen. All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen, jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). I jaktförordningen finns uppräknat vilka djur som får jagas och när jakten får ske. Utanför allmänna jakttider kan det bli aktuellt med skyddsjakt. Det innebär jakt för att förebygga skador av vilt, av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl. Det är Länsstyrelsen om beslutar om sådan skyddsjakt. Du hittar länkar till jaktlagen, jaktförordningen och Länsstyrelsen till höger.

Det är fastighetsägaren som har rätten att jaga på den mark som hör till fastigheten.

Det finns djur som får jagas för att förebygga skador. Det kan handla om vilt som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet, till exempel vildsvin. Jakt får i de flesta fallen ske året om. För att få jaga inom detaljplanerat område krävs tillstånd av polisen, så kallat skottlossningstillstånd. I dessa ärenden är Sydnärkes miljönämnd remissinstans och samordnar och utser på eget initiativ skyddsjägare.

Vad kan du göra själv

Fallfrukt, fågelfrö och komposter

Det är angeläget att villaägaren inte låter fallfrukt ligga kvar på gräsmattan eller i en öppen kompost. Kompostering bör ske i en sluten behållare. Tänk också på att fågelfrö på marken kan locka till sig vildsvin. Sopkärlet bör dessutom placeras på sådan plats eller på sådant sätt att vildsvinen inte kommer åt att välta det.

Skydda din trädgård med staket

Om du vill skydda din trädgård och gräsmatta kan du sätta upp ett staket. Det kan räcka med ett vanligt staket, men många förespråkar elstängsel. Det behöver inte vara högt.

Om du möter vildsvin

Vildsvin är inte farliga. Däremot kan lösa hundar irritera dem och det händer att hundar skadas under jakt eller om de springer lösa. Håll därför hunden kopplad om du rastar den i områden där många vildsvin observerats. Om du själv stöter på vildsvin kan du ropa högt och vifta med armarna för att få dem att springa sin väg. Vildsvin är nyfikna och kan stå kvar en stund för att fundera på vad det är de ser. De kan till och med ta ett par steg i din riktning innan de vänder och försvinner.

Om vildsvinet skulle bete sig aggressivt bör polisen kontaktas.

Örebro län | Askersund
Örebronyheter

Källa: Askersunds kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in