Sida satsar 530 miljoner kronor på ungas hälsa och rättigheter i Afrika

Av på 10 september, 2018
Trots att mödra- och spädbarnsdödligheten i Afrika söder om Sahara har sjunkit, är den fortfarande förfärande hög. Vid 17 års ålder har en av fem unga kvinnor fött barn, och osäkra aborter är orsak till 18% av mödradödligheten i regionen. Därför har Sida fattat beslut om två nya stora satsningar – ett stöd till sexualundervisning om totalt 279,5 miljoner kronor och ett program för att eliminera könsstympning av flickor på 250 miljoner kronor.

Ojämlikhet, traditionella värderingar och bristande tillgång till preventivmedel och laglig och säker abort är ett stort problem. Det leder bland annat till tidiga och oönskade graviditeter och ökar risken för osäkra aborter. Därför krävs det att vi investerar i ett långsiktigt förändringsarbete, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Sexuellt och könsrelaterat våld är fortfarande utbrett i Afrika söder om Sahara och man ligger i topp i den globala statistiken vad gäller barnäktenskap och könsstympning. Det uppskattas att mer än 200 miljoner flickor och unga kvinnor har utsatts för könsstympning och att tre miljoner flickor riskerar att drabbas årligen. Även den starka lobbyn för avhållsamhet som motsätter sig sexualundervisning och annan informationsspridning som rör ungdomars sexualitet utgör ett allvarligt hot.

Idag står Sverige och Sida värd för styrelsen för Partnerskapet för mödra-, spädbarn och barns och ungas hälsa som leds av Chiles förra president Michelle Bachelet, nyligen utsedd till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Att partnerskapet väljer att ha sitt inledande höstmöte här visar på Sveriges engagemang för jämställdhet och ungas hälsa inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter i fattiga länder. Områden som är centrala för partnerskapet och dess 1000 medlemsorganisationer från bland annat FN, det civila samhället och den privata sektorn.

– Sveriges starka stöd och långsiktiga engagemang för sexuella och reproduktiva rättigheter gör Sverige till en mycket viktig aktör i det internationella arbetet för mödra-, spädbarn och barns och ungas hälsa, säger Michelle Bachelet.

Programmet mot könsstympning genomförs tillsammans med UNFPA och UNICEF och kommer att nå åtta miljoner flickor och unga kvinnor i 16 länder med förebyggande insatser. Fyra miljoner av dem kommer att få skydd och behandling efter att ha utsatts för könsstympning. Dessutom beräknas 8200 byar med 18 miljoner invånare att aktivt överge könsstympning genom insatser för att förändra sociala normer och beteenden.

Det utvidgade stödet till sexualundervisning för 20 miljoner elever i sammanlagt 18 länder i Afrika sker i samarbete med UNESCO. Åldersanpassad och allsidig sexualundervisning kommer att minska spridningen av sexuellt överförbara infektioner inklusive hiv. Det kommer också att ge barn och ungdomar kunskap, värderingar och attityder som stärker deras självkänsla och förmåga till att fatta medvetna och informerade beslut om sin hälsa och sexualitet.


Om UNFPA/UNICEF-projektet:
Programmet är ett viktigt bidrag på global och regional nivå för att eliminera kvinnlig könsstympning före 2030, i linje med det globala jämställdhetsmålet inom Agenda 2030. Målgruppen är flickor och kvinnor som utsatts för, eller riskerar att utsättas för könsstympning i särskilt utsatta områden i 16 länder: Burkina Faso, Djibouti, Egypten, Eritrea, Etiopien, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Mali, Mauretanien, Nigeria, Senegal, Somalia (Somaliland), Sudan och Uganda.

Stödet är på 250 miljoner kronor för åren 2018–2021.

Om UNESCO-projektet:
Programmet bygger på FN:s vägledning för sexualundervisning som Sverige varit med och tagit fram. Forskning visar att allsidig och åldersanspassad sexualundervisning bidrar till utbildning, hälsa och jämställdhet i enlighet med de Globala målen. Sammanlagt kommer programmet att nå 20 miljoner elever i 64 000 grundskolor, 47 000 förskollärare och 367 000 lärare. Det svenska stödet till programmet uppgår till 279,5 miljoner kronor för åren 2018–2022.

Om Sveriges stöd till sexuell och reproduktiv hälsa i Afrika:
Nyligen beslutade regeringen om att avsätta ytterligare 1,3 miljarder kronor för Strategin för sexuella och reproduktiva rättigheter i Afrika söder om Sahara samt förlänga strategin från 2019 till 2021. Sammanlagt under perioden 2015–2021 kommer Sveriges stöd totalt uppgå till 3,2 miljarder kronor.

Sidas regionala stöd till SRHR i Afrika söder om Sahara uppgår till 540 miljoner kronor 2018 och är främst inriktat på unga kvinnors och mäns samt hbtq-personers hälsa och rättigheter. Detta inkluderar tillgång till preventivmedel och säker abort, minskad spridning av hiv/AIDS, stärkta hälsosystem, ökad jämställdhet och förebyggande av barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Verksamheten bedrivs i samarbete med framförallt FN, civilsamhällesorganisationer och regionala institutioner.

Om PMNCH (The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health):
PMNCH är den största alliansen i världen för hälsa och välbefinnande för kvinnor, barn och ungdomar, med över 1000 partnerorganisationer. Man samarbetar bland annat för att genomföra FN:s globala strategi Every Woman Every Child, som syftar till att minska mödra- och barndödlighet samt stärka sexualundervisning, ge ungdomar och kvinnor röst och makt att fatta beslut om  deras egna kroppar och välmående. Sida stödjer PMNCH med 7.5 MSEK för perioden 2015 – 2018.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in