​Detta sägs om kulturen i Lindesbergs kommuns nya styrmodell

By on 2 december, 2019

”Tillväxtutskottet ska verka för att fler barn och unga ska upptäcka kultur utifrån sina egna förutsättningar.” Det är vad som sägs om kulturen i Lindesbergs kommuns nya styrmodelll som tills vidare ersätter bland annat det kulturpolitiska programmet.

Verksamhetsplan för tillväxtutskottet 2020 och Budget 2020 för tillväxtutskottet är två av ärendena som behandlas av tillväxtutskottet på tisdag (3 december):

.

.

.

.

Källa: Kallelse till sammanträde med tillväxtutskottet 3 december 2019 » https://www.lindesberg.se/download/
18.4b34ed8116e894f356637688/
1574954205035/TU%202019-12-03.pdf

Tillväxtutskottet – ett utskott till kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun » https://lindesberg.tromanpublik.se/viewOrganization.jsf?id=7

Ersätter det kulturpolitiska programmet

Verksamhetsplanen för tillväxtutskottet ersätter bland annat det kulturpolitiska programmet för Lindesbergs kommun som läggs vilande 2019-2020 eftersom uppdrag och mål för kulturfrågorna ska arbetas in i kommunens styrmodell.

Ett kulturpolitiskt program ska, enligt de ursprungliga planerna, ange Lindesbergs kommuns inriktning för kulturområdet över tid och innehåller prioriterade områden med övergripande mål. Tanken om ett kulturpolitiskt program har sin grund i en motion från Susanne Karlsson (C) inlämnad 2015.

Arbetet med att ta fram ett program har pågått under flera år, dels av beredningen för kultur- och fritidsfrågor, dels av en grupp inom tillväxtutskottet. Flera politiska partier och kulturföreningar har lämnat remissvar på det senaste förslaget till kulturpolitiskt program.

Medan detta arbete pågått har kommunfullmäktige antagit en ny styrmodell för ledning och styrning som ska hantera all typ av styrning i kommunen – och därmed skulle ett separat kulturpolitiskt program gå emot denna av kommunfullmäktige antagna styrmodell.

Tillväxtutskottet har därför beslutat att uppdrag och mål för kulturfrågor arbetas in i kommunens nya styrmodell och att stor vikt läggs vid de utvecklingsmål som tillväxtutskottet enligt den nya modellen ska sätta.

Den nya styrmodellen kommer att utvärderas. Om man finner att kulturfrågorna inte fått rätt fokus väcks frågan om ett kulturpolitiskt program på nytt under 2021.

Styrmodell för ledning och styrning

Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun beslutade i februari 2019 om ny ”Styrmodell för ledning och styrning”. Styrmodellen ska successivt införas 2019 enligt antagen handlingsplan och ska gälla fullt ut från och med 2020. Enligt handlingsplanen ska grunduppdrag på nämndnivå, kvalitetsfaktorer på nämndnivå och nämndmål vara antagna senast i december 2019 för att gälla från år 2020.

Den 15 oktober 2019 presenterade tillväxtförvaltningen material kring grunduppdrag och kvalitetsfaktorer för tillväxtutskottet. Tillsammans med politikerna i tillväxtutskottet hade tjänstemännen i tillväxtförvaltningen en workshop kring vilka utvecklingsområden som ses som prioriterade för utskottet framöver. Utifrån det materialet som tillväxtförvaltningen presenterade som grund inför workshopen, tillsammans med de politiska diskussionerna som förts har förvaltningens ledningsgrupp sammanställt ett förslag utvecklingsmål för tillväxtutskottet:

Utvecklingsmål: Tillväxtutskottet bidrar till att Lindesbergs kommun är attraktivt att leva, verka och bo i samt besöka. Vi skapar tillväxt och livskvalitet!

 • Tillväxtutskottet ska möjliggöra fler vägar till egen försörjning
 • Tillväxtutskottet ska verka för att fler barn och unga ska upptäcka kultur utifrån sina egna förutsättningar
 • Tillväxtutskottet ska verka för en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning för den lokala och regionala arbetsmarknaden
 • Tillväxtutskottet ska verka för att alla ska inkluderas och vara en del av samhället
 • Tillväxtutskottet ska utveckla förutsättningar för kommunens befintliga näringsliv och nyetableringar samt inflyttning

Ansvarsområden: Tillväxtutskottet ansvarar för områdena arbetsmarknad, vuxenutbildning, flyktingmottagande, kultur, fritid, näringsliv, turism, mark och exploatering, infrastruktur, konsumentrådgivning och landsbygdsutveckling. Utskottet är tillika arbetslöshetsnämnd.

I ansvarsområdena ingår bland annat:

 • ansvara för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten innefattande såväl verksamhet i egen regi som stöd till annan kultur- och fritidsverksamhet i kommunen, inklusive biblioteksverksamhet;
 • inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda regler fördela bidrag till föreningar och organisationer;
 • förvalta kommunens institutioner, anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet samt besluta om upplåtelse av dessa;
 • förvalta annan för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom såsom samlingar och konstverk, samt ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden;
 • även utan föregående remiss följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och därvid, om utskottet finner det påkallat, till vederbörande myndighet framföra sina synpunkter;
 • verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och utemiljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.

Länet | Lindesbergs Kommun
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login