750 hektar skyddad/restaurerad mark tack vare Örebro kommuns Naturplan

By on 6 juni, 2019

En utvärdering av arbetet med Örebro kommuns Naturplan visar att målet att skydda eller restaurera minst 500 hektar mark har uppnåtts. 750 hektar mark har skyddats eller restaurerats under åren 2014–2019. Dessutom har många åtgärder för att förbättra friluftslivet genomförts.

Örebro kommuns Naturplan visar kommunens mål och ambitioner för arbetet med naturvård och friluftsliv. För att värna den biologiska mångfalden och friluftslivet behövs en väl fungerande grön infrastruktur både i städerna och i landskapet. Naturplanen innehåller de åtgärder som kommunen ska genomföra för att förbättra naturvården och friluftslivet i kommunen.

– Förlusten av biologisk mångfald är ett av vår tids allvarligaste miljöproblem och därför behöver vi skydda våra grönområden och se till att ha en långsiktigt bra planering för framtiden. Vi har börjat arbetet med att ta fram en ny strategi för naturvård och friluftsliv som ska styra arbetet de kommande åren, säger Linda Larsson (C), vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Bättre friluftsliv för bättre folkhälsa
Nu har en utvärdering gjorts av de utförda åtgärderna från Naturplanen som gällde 2014–2019. Några av åtgärderna för att förbättra friluftslivet är utvecklingen av tätortsnära rekreationsskogar i Hjälmarlandskapet och i Kilsbergen, samt utvecklingen av våtmarkslandskapet Oset och Rynningeviken. Dessutom har många lekmiljöer iordningställts i parker och naturområden, bland annat i Varberga och Baronbackarna.

– Allt mer forskning visar på naturens positiva effekter på vår hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Naturen ger oss möjlighet till rörelse, motion och aktiviteter – och även möjlighet till avkoppling, välbefinnande och social samvaro. För att minska ohälsan i samhället är tillgången till naturupplevelser, rekreation och mötesplatser därför en viktig pusselbit att fortsätta arbeta med, säger Ullis Sandberg (S), ordf. Programnämnd samhällsbyggnad.

Skyddad eller restaurerad mark
Utvärderingen av Naturplanen visar att närmare 550 hektar mark har skyddats och drygt 200 hektar mark har restaurerats för att återfå naturvärden. Det innebär att målet om 500 hektar skyddad eller restaurerad mark därmed har uppfyllts. En stor del av den skyddade marken utgörs av det nybildade naturreservatet på Björkön i Hjälmaren, som Kommunfullmäktige kommer fatta beslut om i höst.

Fortsatt utveckling
För att nå de nationella och internationella målen om biologisk mångfald behöver arbetet med skydd av natur fortsätta. I en växande och tätare stad behöver även natur- och grönområdena växa och friluftslivet öka för att möta behoven från stadens befolkning.

– Trots kommunens aktiva arbete med naturvård och friluftsliv, finns det mycket mer som behöver göras framöver. Genom att fortsätta att värna om och utveckla värdefulla natur- och rekreationsområden, kan vi tackla flera av dagens stora samhällsproblem, som utarmningen av den biologiska mångfalden, anpassning till klimatförändringarna och ohälsan i samhället, säger David Gelinder (KD), presidieledamot Programnämnd samhällsbyggnad.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login