​Så kan Frövis strandpromenad bli mer tillgänglig för allmänheter

By on 2 december, 2020

”Frövi strandpromenad behöver en översyn och en sammanhållande tanke för att kunna fungera tillfredsställande och kunna utvecklas”, skriver Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen som vill ha Lindesbergs kommuns uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogram för strandpromenaden i Frövi.

Ärendet ”Utvecklingsprogram för Frövi strandpromenad” behandlas på kommande sammanträde med kommunstyrelsens utskott för stöd och strategi i Lindesbergs kommun.

 

En av Frövis styrkor är det fantastiska läget intill Väringens strand. Frövi strandpromenad är en grönstruktur som uppmärksammas i den fördjupade översiktsplanen för Frövi tätort – framtagen av Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och antagen 2018.

Genom en analys av Samhällsbyggnad Bergslagen har det tydliggjorts att Frövi strandpromenad behöver en översyn och en sammanhållande tanke för att kunna fungera tillfredsställande och kunna utvecklas.

”Gör den mer tillgänglig för allmänheten”
”I utvecklingen av Frövi strandpromenad är viktiga mål att göra den mer tillgänglig för allmänheten och skapa mer vattenkontakt. Idag är det enbart vid Prästryggen och Hinsebergsbron som allmänheten kan känna sig välkommen ända ner till vattnet. Det finns en mängd privata bryggor på kommunal mark och ett behov av kommunala, allmänna bryggor längs strandpromenaden. Möjligheten att kunna sitta ner eller aktivera sig vid olika målpunkter behöver ses över. Skötsel och underhåll av växtlighet måste ske mer strategiskt så den till exempel inte blir för hög på platser med möjlighet till utblickar. Även om inte promenaden kan löpa runt hela sjön finns stor potential och behov på den östra och mer tätortsnära sidan”, skriver Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

Strandpromenaden är ett rekreationsstråk med många goda möjligheter till sjökontakt, vilket ska nyttjas och utvecklas för de boende i Frövi och för besökande som den resurs det är. Tätortsnära grönområden som attraktiva, rekreativa stråk höjer exempelvis värdet på bostadsrätter i närheten.

Promenaden är cirka tre kilometer lång i dagsläget och sträcker sig från centrum till Kilskogen i sydöst. Enligt översiktsplanen är den tänkt att förlängas norrut och runt sjön. En närmare analys av delsträckors kvalitéer, värden och potential eller förutsättningarna gällande målpunkter, tillgänglighet och skötsel är dock inte gjord. Stora delar av det tätortsnära stråket ligger på kommunal mark men är privatiserad och sköts av privatpersoner. Naturmarken ägs av det kommunala fastighetsbolaget FALAB men sköts inte av någon part. Marken öster om Väringen är privat.

”Behöver ett politiskt uppdrag för utveckling”
”För att utveckla strandpromenaden behövs en sammanhållande idé och ett politiskt förankrat utvecklingsprogram som ekonomiska avväganden kan göras mot. Utan ett program kan ingen garanti ges att strandpromenaden uppfattas som varken tillgänglig eller särskilt attraktiv. För en bra dialog med medborgare, grannar och markägare behövs ett politiskt uppdrag. Utan detta uppdrag är det risk att dialogerna strandar även fortsättningsvis”, skriver Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login