Ässkog blir en del av naturreservat

By on 16 december, 2022
Ässkogs gård i området är idag utarrenderad, likt jordbruksmarken där.
Bild: Örebro kommun

Ässkog blir en del av naturreservatet Markaskogen. Kommunfullmäktige har beslutat att området kring Ässkogs gård i sydöstra delen av Örebro ska bli naturreservat, genom att utvidga det befintliga naturreservatet Markaskogen med 134 hektar görs reservatet dubbelt så stort och Örebros friluftsliv stärks ytterligare.

Ässkog är ett populärt besöksmål med ett rikt växt- och djurliv samt intressant kulturhistoria med en av Örebros äldsta gårdar. Området som ingår i reservatsutvidgningen består till stor del av ett öppet odlingslandskap med åkrar, ängar och betesmarker, omgiven av äldre skog.

– Vi har nu säkrat ett område för framtiden som är viktigt för sina natur-, kultur- och friluftsvärden och vi välkomnar alla att upptäcka denna tätortsnära pärla. Vi vill att Örebro ska erbjuda ett varierat utbud av naturupplevelser och vi är mycket glada över att kunna utvidga Markaskogens reservat ytterligare, säger Kemal Hoso (S), Kommunalråd med rotelansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– Under en längre tid har vi arbetat med att både öka naturvärdena i området och att skapa bra förutsättningar för människor att besöka och uppleva området. Vi har bland annat restaurerat ängsmarker, anlagt nya våtmarker, stigar och rastplatser. Det finns också en bokningsbar raststuga vackert belägen intill ängsmarker. Under våren 2023 färdigställs en längre promenadslinga runt Ässkog, säger Per Wedholm, Kommunekolog.

Betesdjuren stärker den biologiska mångfalden

Stora delar av skogen runt det öppna odlingslandskapet har stängslats för att kunna betas, och djuren som går där under maj till oktober, hjälper till att skapa öppna skogar med en artrik flora.

Under tidigare århundraden har människornas tamdjur nästan alltid fått beta på skogsmarken, vilket har skapat en särskild biologisk mångfald kopplad till miljön där. Den arbetar vi nu med att återskapa kring Ässkog.

En av Örebros äldsta gårdar

Ässkogs gård är en av Örebros äldsta gårdar och har funnits sedan början av 1500-talet. Gården skänktes av Gustaf Rudbeckius till kyrkan med målet att avkastningen från jord- och skogsbruk skulle gå till pedagogisk verksamhet. År 2011 köpte Örebro kommun fastigheten.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login