Beslut i kommunstyrelsen och dess utskott 22 okt

Av på 23 oktober, 2013

På kommunstyrelsens möte tisdagen den 22 oktober behandlades frågor som Övergripande strategi och budget, riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt ändring av valkrets- och valdistriktsindelning. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och beslutade bland annat om handlingsplan för ökat cyklande.

Här presenteras ett urval av de beslut som togs. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna finns på orebro.se.

Övergripande strategier och budget 2014 med plan för 2015–2016
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ”Övergripande strategier och budget 2014 med flerårsplan 2015–2016”, enligt förslaget “En växande kommun med nya möjligheter”, som upprättats på uppdrag av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige.

Delårsrapport med prognos 2 för Örebro kommun 2013
Delårsrapport med prognos 2 för Örebro kommun 2013 godkänns. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige i oktober.

Delårsrapporten januari till augusti 2013 visar på ett resultat på 181 miljoner kronor (mnkr). Kommunens samlade resultat för helåret 2013 beräknas till 270 mnkr, vilket är ett överskott på 170 mnkr i förhållande till budget. Detta förutsätter att reserverade medel i eget kapital med 39 mnkr tas i anspråk. Nämnderna sammantaget redovisar ett överskott på 11 mnkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ge 40 mnkr mer än budgeterat. Helårsprognosen för finansnettot är ett överskott på 12 mnkr.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar prognostiseras till 185 mnkr, och kommunen har därmed inte något balanskravsresultat att reglera.

Kommunstyrelsens nämndspecifika granskningsområden för internkontroll 2014

Kommunstyrelsen beslutar att under 2014 ska följande nämndspecifika områden granskas:
•Prioritering och fördelning av uppdrag.
•Rekryteringsprocessen för korttidsvikarier.
•Verifikationsgranskning – uppföljning av den nya kodplan som infördes 2013.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
En förändrad lagstiftning ger nya möjligheter att utifrån reglerna om kravet på en ekonomi i balans, utjämna intäkter över tid genom en resultatutjämningsreserv. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och att:

•en resultatutjämningsreserv ska inrättas
•34 miljoner kronor reserveras i en resultatutjämningsreserv för åren 2010–2012
•resultatutjämningsreservens storlek maximeras till 200 mnkr.

Ändring av valkrets- och valdistriktsindelning
Kommunstyrelsen beslutar att Örebro kommun indelas i två valkretsar fr.o.m. 2014, norra och södra valkretsen, samt att valdistriktsgränserna justeras. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.

Handlingsplan för ökat cyklande
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar anta en handlingsplan för ökat cyklande i Örebro kommun. Handlingsplanen ska arbetas in i programplaner och verksamhetsplaner.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in